รายวิชา LA305(S) กฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย ตัวแทน และนายหน้า (Civil and Commercial Code (Agency Brokerage))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวด 1 : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด 2 : หน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนต่อตัวการ
  หมวด 3 : หน้าที่และความรับผิดชอบของตัวการต่อตัวแทน
  หมวด 4 : ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก
  หมวด 5 : ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน
  หมวด 5 : ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน...(ต่อ)
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวด 1 : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด 2 : หน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนต่อตัวการ
  หมวด 3 : หน้าที่และความรับผิดชอบของตัวการต่อตัวแทน
  หมวด 4 : ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก
  หมวด 5 : ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน
  หมวด 5 : ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาตัวแทน...(ต่อ)
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม