รายวิชา LA342(54) กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (Law on administrative Procedure and liability for the wrongful acts of officials)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 นวความคิดและความเป็นมาของกกหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
  บทที่2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญติวิธีปฏิบัติราชการการปกครอง
  บทที่3 คณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่4 เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง
  บทที่5 คู่กรณีในการทำคะสั่งทางปกครอง
  บทที่6 การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง
  บทที่7 ผลขอลคำสั่งทางปกครอง
  บทที่8 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
  บทที่9 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
  บทที่10 การขอให้พิจารณาใหม่
  บทที่11 การบังคับทางปกครอง
  บทที่12 กฏหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  บทที่13 เหตุผล ความจำเป็นและความเป็นมาของกรากฏหมาย
  บทที่14 สาระสำคัญของพราะราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 นวความคิดและความเป็นมาของกกหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
  บทที่2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญติวิธีปฏิบัติราชการการปกครอง
  บทที่3 คณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่4 เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง
  บทที่5 คู่กรณีในการทำคะสั่งทางปกครอง
  บทที่6 การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง
  บทที่7 ผลขอลคำสั่งทางปกครอง
  บทที่8 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
  บทที่9 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
  บทที่10 การขอให้พิจารณาใหม่
  บทที่11 การบังคับทางปกครอง
  บทที่12 กฏหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  บทที่13 เหตุผล ความจำเป็นและความเป็นมาของกรากฏหมาย
  บทที่14 สาระสำคัญของพราะราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด