รายวิชา LA206 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน (Civil and Commercial Code [Hire of property, Hire purchase, Hire of services, Hire of work, Carriages] )
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ลักษณะ4 : เช่าทรัพย์ หมวด 1
  ลักษณะ4 : เช่าทรัพย์ หมวด 2
  ลักษณะ4 : เช่าทรัพย์ หมวด 3
  ลักษณะ4 : เช่าทรัพย์ หมวด 4
  ลักษณะ5 : เช่าซื้อ
  ลักษณะ6 : จ้างแรงงาน
  ลักษณะ7 : จ้างทำของ
  ลักษณะ8 : รับขน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ลักษณะ4 : เช่าทรัพย์ หมวด 1
  ลักษณะ4 : เช่าทรัพย์ หมวด 2
  ลักษณะ4 : เช่าทรัพย์ หมวด 3
  ลักษณะ4 : เช่าทรัพย์ หมวด 4
  ลักษณะ5 : เช่าซื้อ
  ลักษณะ6 : จ้างแรงงาน
  ลักษณะ7 : จ้างทำของ
  ลักษณะ8 : รับขน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม