รายวิชา LA331(S) ตำราประกอบการศึกษากฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา 1 (Criminal Procedure code I)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เค้าโครงของกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  บทที่ 2 : บุคคลหรือองค์กรในวิ.อาญา
  บทที่ 3 :การสีบสวนและสอบสวน
  บทที่ 4 : การเปรียบเทียบคดีอาญา
  บทที่ 5 : การฟ้องคดีอาญาและขั้นตอนภายหลังยื่นฟ้อง
  บทที่ 6 : การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา
  บทที่ 7 :หมายเรียก , หมายอาญา
  บทที่ 8 :จับ,ขัง,จำคุก,ค้น,ปล่อยชั่วคราว
  บทที่ 9 : ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เค้าโครงของกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  บทที่ 2 : บุคคลหรือองค์กรในวิ.อาญา
  บทที่ 3 :การสีบสวนและสอบสวน
  บทที่ 4 : การเปรียบเทียบคดีอาญา
  บทที่ 5 : การฟ้องคดีอาญาและขั้นตอนภายหลังยื่นฟ้อง
  บทที่ 6 : การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา
  บทที่ 7 :หมายเรียก , หมายอาญา
  บทที่ 8 :จับ,ขัง,จำคุก,ค้น,ปล่อยชั่วคราว
  บทที่ 9 : ภาคผนวก