รายวิชา LA214 กฎหมายแรงงาน (Industrial and Labour Law)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวด 1 : บททั่วไป
  หมวด 2 : กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
  หมวด 3 : กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน
  หมวด 4 : กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวด 1 : บททั่วไป
  หมวด 2 : กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
  หมวด 3 : กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน
  หมวด 4 : กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
  บรรณานุกรม