รายวิชา LA313 การว่าความ (Lawyer Practice)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ความเบื้องต้นวิชาการว่าความ
  บทที่2 : พรบ. ทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ ตอนที่1
  บทที่2 : พรบ. ทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ ตอนที่2
  บทที่3 : จริยธรรมของทนายความ
  บทที่4 : สำนักงานทนายความ
  บทที่5 : การรับจ้างว่าความ
  บทที่6 : การเตรียมก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล
  บทที่7 : การเตรียมคดีแพ่ง
  บทที่8 : การเรียบเรียงคำคู่ความ1
  บทที่8 : การเรียบเรียงคำคู่ความ 2
  บทที่8 : การเรียบเรียงคำคู่ความ 3
  บทที่8 : การเรียบเรียงคำคู่ความ4
  บทที่8 : การเรียบเรียงคำคู่ความ 5
  บทที่9 : การเรียบเรียงคำให้การจำเลย
  บทที่10 : การปฏิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีอาญา
  บทที่11 : การปฎิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีแพ่ง
  บทที่12 : การขอปล่อยชั่วคราว
  บทที่13 : การเสนอพยานหลักฐานเบื้องต้นต่อศาล
  บทที่14 : การซักถามพยาน
  บทที่15 : การทำคำแถลงการณ์
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก(ต่อ)
  บรรณานุกรม
  คำนำ
  บทที่2 : พรบ. ทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ ตอนที่1
  บทที่2 : พรบ. ทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ ตอนที่2
  บทที่3 : จริยธรรมของทนายความ
  สารบัญ
  บทที่1 : ความเบื้องต้นวิชาการว่าความ
  บทที่4 : สำนักงานทนายความ
  บทที่5 : การรับจ้างว่าความ
  บทที่6 : การเตรียมก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล
  บทที่7 : การเตรียมคดีแพ่ง
  บทที่8 : การเรียบเรียงคำคู่ความ1
  บทที่8 : การเรียบเรียงคำคู่ความ 2
  บทที่8 : การเรียบเรียงคำคู่ความ 3
  บทที่8 : การเรียบเรียงคำคู่ความ4
  บทที่8 : การเรียบเรียงคำคู่ความ 5
  บทที่9 : การเรียบเรียงคำให้การจำเลย
  บทที่10 : การปฏิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีอาญา
  บทที่11 : การปฎิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีแพ่ง
  บทที่12 : การขอปล่อยชั่วคราว
  บทที่13 : การเสนอพยานหลักฐานเบื้องต้นต่อศาล
  บทที่14 : การซักถามพยาน
  บทที่15 : การทำคำแถลงการณ์
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก(ต่อ)
  บรรณานุกรม