รายวิชา LA333(54) อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (CIMINOLOGY NAD PENOLOGY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวดที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา
  หมวดที่2 สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา
  หมวดที่3 สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
  หมวดที่4 การป้องกันและสถิติอาชญากรรม
  หมวดที่5 ทัณฑวิทยาและการลงโทษ
  หมวดที่6 หน้าที่และความรับผิดชอบของเรือนจำและทัณฑสถาน
  มหวดที่7 การใช้มาตรการอื่นแทนโทษจำคุก
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  หมวดที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา
  หมวดที่2 สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา
  หมวดที่3 สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
  หมวดที่4 การป้องกันและสถิติอาชญากรรม
  หมวดที่5 ทัณฑวิทยาและการลงโทษ
  หมวดที่6 หน้าที่และความรับผิดชอบของเรือนจำและทัณฑสถาน
  มหวดที่7 การใช้มาตรการอื่นแทนโทษจำคุก
  ภาคผนวก