รายวิชา LA402(54) การว่าความ (LAWYER PRACTICE)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความเบื้องต้นวิชาการว่าความ
  บทที่2 พระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ
  บทที่3 การเตรียมคดี
  บทที่4 การเตรียมคดีแพ่ง
  บทที่5 การเรียบเรียงคำคู่ความ
  บทที่6 การเรียบเรียงคำให้การ
  บทที่7 การปฏิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีอาญา
  บทที่8 การปฏิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีแพ่ง
  บทที่9 การเตรียมคดีในชั้นพิจารณา
  บทที่10 การซักถามพยาน
  บทที่11 การทำคำแถลงการณ์
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความเบื้องต้นวิชาการว่าความ
  บทที่2 พระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ
  บทที่3 การเตรียมคดี
  บทที่4 การเตรียมคดีแพ่ง
  บทที่5 การเรียบเรียงคำคู่ความ
  บทที่6 การเรียบเรียงคำให้การ
  บทที่7 การปฏิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีอาญา
  บทที่8 การปฏิบัติภายหลังยื่นคำฟ้องคดีแพ่ง
  บทที่9 การเตรียมคดีในชั้นพิจารณา
  บทที่10 การซักถามพยาน
  บทที่11 การทำคำแถลงการณ์
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม