รายวิชา LA104(40) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล (Civil and Commercial Code (Person))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  ส่วนที่1 บทที่1 : สภาพของบุคคลและการเริ่มสภาพบุคคล
  ส่วนที่1 บทที่2 : การสิ้นสภาพบุคคล
  ส่วนที่1 บทที่3 : สิ่งซึ่งประกอบชิ้นเป็นสภาพบุคคล
  ส่วนที่1 บทที่4 : ความสามารถของบุคคลและบุคคลที่ถูกจำกัด...
  ส่วนที่2 บทที่1 : การก่อตั้งนิติบุคคล
  ส่วนที่2 บทที่2 : สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล
  ส่วนที่2 บทที่3 : สิ่งที่ประกอบชิ้นเป็นนิติบุคคล
  ส่วนที่2 บทที่4 : การจัดการนิติบุคคล
  ส่วนที่2 บทที่5 : การสิ้นสภาพนิติบุคคล
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  ส่วนที่1 บทที่1 : สภาพของบุคคลและการเริ่มสภาพบุคคล
  ส่วนที่1 บทที่2 : การสิ้นสภาพบุคคล
  ส่วนที่1 บทที่3 : สิ่งซึ่งประกอบชิ้นเป็นสภาพบุคคล
  ส่วนที่1 บทที่4 : ความสามารถของบุคคลและบุคคลที่ถูกจำกัด...
  ส่วนที่2 บทที่1 : การก่อตั้งนิติบุคคล
  ส่วนที่2 บทที่2 : สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล
  ส่วนที่2 บทที่3 : สิ่งที่ประกอบชิ้นเป็นนิติบุคคล
  ส่วนที่2 บทที่4 : การจัดการนิติบุคคล
  ส่วนที่2 บทที่5 : การสิ้นสภาพนิติบุคคล
  บรรณานุกรม