รายวิชา CT105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Introduction to Data Processing and Algorithms)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การปฏิวัติคอมพิวเตอร์
  บทที่ 1 :การปฏิวัติคอมพิวเตอร์(ต่อ)
  บทที่ 2 : การประมวลผลสารสนเทศเบื้องต้น
  บทที่ 2 : การประมวลผลสารสนเทศเบื้องต้น(ต่อ)
  บทที่ 3 : ระบบคอมพิวเตอร์
  บทที่ 3 : ระบบคอมพิวเตอร์(ต่อ)
  บทที่ 4 : ไมโครคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แบบอื่นๆ
  บทที่ 4 : ไมโครคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แบบอื่นๆ(ต่อ)
  บทที่ 5 : หลักการเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
  บทที่ 5 : หลักการเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ฮาร์ทแวร์(ต่อ)
  บทที่ 6 : หลักการรับ/แสดงผลข้อมูลและอุปกรณ์
  บทที่ 6 : หลักการรับ/แสดงผลข้อมูลและอุปกรณ์(ต่อ)
  บทที่ 7 : ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
  บทที่ 7 : ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์(ต่อ)
  บทที่ 8 : แนวความคิดและวิธีการเขียนโปรแกรม
  บทที่ 8 : แนวความคิดและวิธีการเขียนโปรแกรม(ต่อ)
  บทที่ 9 : ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
  บทที่ 9 : ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม(ต่อ)
  บทที่10 : การประมวลผลระบบสารสนเทศ
  บทที่11 : โครงสร้างข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
  บทที่12 : ระบบสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
  บทที่13 :โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
  บทที่14 : ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
  บทที่14 : ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์(ต่อ)
  บทที่15 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
  บทที่15 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ(ต่อ)
  บทที่16 : บทบาทคอมพิวเตอร์ในสังคม
  บทที่16 : บทบาทคอมพิวเตอร์ในสังคม(ต่อ)
  บทที่17 : ระบบจำนวน
  บทที่17 : ระบบจำนวน(ต่อ)
  ภาคผนวกที่ 1 : โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้กันทั่วไป
  ภาคผนวกที่ 2 : โปรแกรมประมวลผลคำ
  ภาคผนวกที่ 3 : โปรแกรมประเภทตารางทำการ
  ภาคผนวกที่ 4 :โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
  ภาคผนวกที่ 4 :โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล(ต่อ)
  ภาคผนวกที่ 5 : โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทบูรณาการ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : การปฏิวัติคอมพิวเตอร์
  บทที่ 1 :การปฏิวัติคอมพิวเตอร์(ต่อ)
  บทที่ 2 : การประมวลผลสารสนเทศเบื้องต้น
  บทที่ 2 : การประมวลผลสารสนเทศเบื้องต้น(ต่อ)
  บทที่ 3 : ระบบคอมพิวเตอร์
  บทที่ 3 : ระบบคอมพิวเตอร์(ต่อ)
  บทที่ 4 : ไมโครคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แบบอื่นๆ
  บทที่ 4 : ไมโครคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แบบอื่นๆ(ต่อ)
  บทที่ 5 : หลักการเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
  บทที่ 5 : หลักการเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ฮาร์ทแวร์(ต่อ)
  บทที่ 6 : หลักการรับ/แสดงผลข้อมูลและอุปกรณ์
  บทที่ 6 : หลักการรับ/แสดงผลข้อมูลและอุปกรณ์(ต่อ)
  บทที่ 7 : ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
  บทที่ 7 : ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์(ต่อ)
  บทที่ 8 : แนวความคิดและวิธีการเขียนโปรแกรม
  บทที่ 8 : แนวความคิดและวิธีการเขียนโปรแกรม(ต่อ)
  บทที่ 9 : ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
  บทที่ 9 : ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม(ต่อ)
  บทที่10 : การประมวลผลระบบสารสนเทศ
  บทที่11 : โครงสร้างข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
  บทที่12 : ระบบสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
  บทที่13 :โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
  บทที่14 : ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
  บทที่14 : ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์(ต่อ)
  บทที่15 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
  บทที่15 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ(ต่อ)
  บทที่16 : บทบาทคอมพิวเตอร์ในสังคม
  บทที่16 : บทบาทคอมพิวเตอร์ในสังคม(ต่อ)
  บทที่17 : ระบบจำนวน
  บทที่17 : ระบบจำนวน(ต่อ)
  ภาคผนวกที่ 1 : โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้กันทั่วไป
  ภาคผนวกที่ 2 : โปรแกรมประมวลผลคำ
  ภาคผนวกที่ 3 : โปรแกรมประเภทตารางทำการ
  ภาคผนวกที่ 4 :โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
  ภาคผนวกที่ 4 :โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล(ต่อ)
  ภาคผนวกที่ 5 : โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทบูรณาการ