รหัสวิชา รายละเอียด
 
  LI200
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา 3 หน่วย
(Introduction to Language)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา เริ่มตั้งแต่เรื่องความสำคัญของภาษา จุดกำเนิดของภาษา ลักษณะภาษาของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสมอง ระบบเสียง ระบบคำ ระบบไวยากรณ์อันเกี่ยวข้องกับศาสตร์ ภาษาศาสตร์เชิงปฏิบัติ (Pramatics) การเรียนรู้ภาษา ลักษณะและเหตุแห่งความหลากหลายทางภาษา รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงภาษาจนกระทั่งลักษณะของภาษาและตัวเขียนต่าง ๆ ในโลก
  LI200
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา 3 หน่วย
(Introduction to Language)
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา เริ่มตั้งแต่เรื่องความสำคัญของภาษา จุดกำเนิดของภาษา ลักษณะภาษาของสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสมอง ระบบเสียง ระบบคำ ระบบไวยากรณ์อันเกี่ยวข้องกับศาสตร์ ภาษาศาสตร์เชิงปฏิบัติ (Pramatics) การเรียนรู้ภาษา ลักษณะและเหตุแห่งความหลากหลายทางภาษา รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงภาษาจนกระทั่งลักษณะของภาษาและตัวเขียนต่าง ๆ ในโลก
  LI210
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์ความรู้เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Linguistics)
ศึกษาหลักเบื้องต้นของภาษาศาสตร์พรรณนา (Descriptive Linguistics) ลักษณะและธรรมชาติของภาษาในด้านองค์ประกอบและโครงสร้าง และศึกษาการวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีไวยากรณ์แบบปริวรรต
  LI210
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์ความรู้เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Linguistics)
ศึกษาหลักเบื้องต้นของภาษาศาสตร์พรรณนา (Descriptive Linguistics) ลักษณะและธรรมชาติของภาษาในด้านองค์ประกอบและโครงสร้าง และศึกษาการวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีไวยากรณ์แบบปริวรรต
  LI210(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Linguistics)
ศึกษา ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
  LI210(50)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Linguistics)
ศึกษา ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
  LI210(53)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to linguistics)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
  LI210(53)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to linguistics)
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
  LI211
อ่านกันเถอะ...
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3 หน่วย
(English Phonetics)
ศึกษาหน่วยเสียง หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ ฐานกรณ์ของเสียงและลักษณะการทำงานในการออกเสียงของอวัยวะออกเสียง พร้อมทั้งฝึกออกเสียงต่าง ๆ และกำหนดฐานกรณ์ให้ได้โดยแม่นยำและรวดเร็ว ตลอดจนฝึกอ่านและเขียนสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์
  LI211
อ่านกันเถอะ...
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3 หน่วย
(English Phonetics)
ศึกษาหน่วยเสียง หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ ฐานกรณ์ของเสียงและลักษณะการทำงานในการออกเสียงของอวัยวะออกเสียง พร้อมทั้งฝึกออกเสียงต่าง ๆ และกำหนดฐานกรณ์ให้ได้โดยแม่นยำและรวดเร็ว ตลอดจนฝึกอ่านและเขียนสัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์
  LI310
อ่านกันเถอะ...
สัทศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วย
(General Phonetics)
ศึกษาความเป็นมาขอสัทศาสตร์ ความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น และหลักการเปล่งเสียงที่ปรากฎในภาษาพูด ฝึกฟังเสียงและเปล่งเสียงต่าง ๆ ตามระบบสัทอักษรของ International Phonetic Associations
  LI310
อ่านกันเถอะ...
สัทศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วย
(General Phonetics)
ศึกษาความเป็นมาขอสัทศาสตร์ ความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงอื่น และหลักการเปล่งเสียงที่ปรากฎในภาษาพูด ฝึกฟังเสียงและเปล่งเสียงต่าง ๆ ตามระบบสัทอักษรของ International Phonetic Associations
  LI311
อ่านกันเถอะ...
สัทวิทยา 1 3 หน่วย
(Phonology 1)
ศึกษาความสำคัญและที่มาของทฤษฎีโครงสร้างของระบบเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของระบบเสียง และโครงสร้างของระบบอื่น ๆ ในภาษาไทย เนียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวความคิดของสัทวิทยาแนวโครงสร้างนิยม (Structuralism) สัทวิทยาปริวรรต (Generative Phonology) ฝึกวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษาต่าง ๆ ฝึกสร้างกฎในเรื่องเสียงและการเรียงลำดับกฎเพื่อนำไปใช้ตามแนวสัทวิทยาแบบปริวรรต
  LI311
อ่านกันเถอะ...
สัทวิทยา 1 3 หน่วย
(Phonology 1)
ศึกษาความสำคัญและที่มาของทฤษฎีโครงสร้างของระบบเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของระบบเสียง และโครงสร้างของระบบอื่น ๆ ในภาษาไทย เนียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวความคิดของสัทวิทยาแนวโครงสร้างนิยม (Structuralism) สัทวิทยาปริวรรต (Generative Phonology) ฝึกวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษาต่าง ๆ ฝึกสร้างกฎในเรื่องเสียงและการเรียงลำดับกฎเพื่อนำไปใช้ตามแนวสัทวิทยาแบบปริวรรต
  LI313
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์ 3 หน่วย
(Introduction to Semantics)
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานในวิชาอรรถศาสตร์ เน้นการวิเคราะห์ทฤษฎีตามแนวปรัชญาและภาษาศาสตร์เกี่ยวกับความหมายของคำและข้อความการสื่อความหมายระหว่างบุคคล ความหมายที่เป็นสื่อทางความรู้สึก ความหมายที่สัมพันธ์กับความเป็นจริง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของภาษาศาสตร์ที่นำความหมายไปเกี่ยวข้องได้แก่ ระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค
  LI313
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์ 3 หน่วย
(Introduction to Semantics)
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานในวิชาอรรถศาสตร์ เน้นการวิเคราะห์ทฤษฎีตามแนวปรัชญาและภาษาศาสตร์เกี่ยวกับความหมายของคำและข้อความการสื่อความหมายระหว่างบุคคล ความหมายที่เป็นสื่อทางความรู้สึก ความหมายที่สัมพันธ์กับความเป็นจริง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของภาษาศาสตร์ที่นำความหมายไปเกี่ยวข้องได้แก่ ระบบเสียง ระบบคำ และระบบประโยค
  LI332(51)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย 3 หน่วย
(ANALYSIS OF THAI STRUCTURE)
ศึกษา การวิเคราะห์ภาษาไทย
  LI332(51)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย 3 หน่วย
(ANALYSIS OF THAI STRUCTURE)
ศึกษา การวิเคราะห์ภาษาไทย
  LI332(54)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย 3 หน่วย
(ANALYSIS OF THAI STRUCTURE)
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย
  LI332(54)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย 3 หน่วย
(ANALYSIS OF THAI STRUCTURE)
การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย
  LI395
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์และการอ่าน 1 3 หน่วย
(Linguistics and Reading 1)
ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการทางภาษาศาสตร์เพื่อนำมาประยุกต์ ในการแก้ปัญหาและการส่งเสริมการอ่านในระดับพื้นฐาน (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 200 และ LI 387 มาก่อน)
  LI395
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์และการอ่าน 1 3 หน่วย
(Linguistics and Reading 1)
ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการทางภาษาศาสตร์เพื่อนำมาประยุกต์ ในการแก้ปัญหาและการส่งเสริมการอ่านในระดับพื้นฐาน (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 200 และ LI 387 มาก่อน)
  LI397
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์และการเขียน 1 3 หน่วย
(Linguistics and Writing 1)
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ศึกษาระเบียบวิธีเกี่ยวกับการเขียน เทคนิคการเขียนและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเขียนภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น เน้นวิธีแก้ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคลของผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามแนวภาษาศาสตร์
  LI397
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์และการเขียน 1 3 หน่วย
(Linguistics and Writing 1)
ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ศึกษาระเบียบวิธีเกี่ยวกับการเขียน เทคนิคการเขียนและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเขียนภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น เน้นวิธีแก้ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคลของผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามแนวภาษาศาสตร์
  LI398
อ่านกันเถอะ...
การใช้คำและกระสวนประโยคภาษาอังกฤษที่น่ารู้สำหรับนักศึกษาไทย 3 หน่วย
(Words and Sentence Patterns in English Usage for Thai Students)
ศึกษาปัญหาภาษาอังกฤษในด้านการใช้คำและกระสวนประโยคที่เป็นปัญหากับนักศึกษาไทย โดยเน้นความรู้และทักษะในการใช้กระสวนประโยคที่น่ารู้ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ
  LI398
อ่านกันเถอะ...
การใช้คำและกระสวนประโยคภาษาอังกฤษที่น่ารู้สำหรับนักศึกษาไทย 3 หน่วย
(Words and Sentence Patterns in English Usage for Thai Students)
ศึกษาปัญหาภาษาอังกฤษในด้านการใช้คำและกระสวนประโยคที่เป็นปัญหากับนักศึกษาไทย โดยเน้นความรู้และทักษะในการใช้กระสวนประโยคที่น่ารู้ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ
  LI413
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์ภาคประวัติเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Historical Linguistics)
ศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของภาษา กระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาษาเปรียบเทียบภาษาและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของภาษา ตลอดจนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาษาในด้านเสียง คำ ประโยคความหมาย
  LI413
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์ภาคประวัติเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Historical Linguistics)
ศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของภาษา กระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาษาเปรียบเทียบภาษาและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของภาษา ตลอดจนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาษาในด้านเสียง คำ ประโยคความหมาย
  LI414
อ่านกันเถอะ...
ประวัติภาษาอังกฤษ 3 หน่วย
(Introduction to History of the English Language)
ศึกษาประวัติความเป็นมาของภาษาอังกฤษ เน้นเรื่องวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่สมัยแองโกลแซกซัน จนถึงปัจจุบัน ในด้านการสะกด การออกเสียง สระ พยัญชนะ การลงเสียงเน้นหนัก ระบบโครงสร้างของคำ ระบบโครงสร้างประโยค ตลอดจนวิวัฒนาการของศัพท์และความหมาย
  LI414
อ่านกันเถอะ...
ประวัติภาษาอังกฤษ 3 หน่วย
(Introduction to History of the English Language)
ศึกษาประวัติความเป็นมาของภาษาอังกฤษ เน้นเรื่องวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่สมัยแองโกลแซกซัน จนถึงปัจจุบัน ในด้านการสะกด การออกเสียง สระ พยัญชนะ การลงเสียงเน้นหนัก ระบบโครงสร้างของคำ ระบบโครงสร้างประโยค ตลอดจนวิวัฒนาการของศัพท์และความหมาย
  LI417
อ่านกันเถอะ...
หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรต 3 หน่วย
(Issues in English Transformational Grammar)
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของนักภาษาศาสตร์กลุ่มต่าง ๆ ที่มีต่อทฤษฎีและการประยุกต์ไวยากรณ์ปริวรรต เช่น ข้อคิดเห็นของนักภาษาศาสตร์เชิงสังคม นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
  LI417
อ่านกันเถอะ...
หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวยากรณ์อังกฤษแบบปริวรรต 3 หน่วย
(Issues in English Transformational Grammar)
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อโต้แย้งของนักภาษาศาสตร์กลุ่มต่าง ๆ ที่มีต่อทฤษฎีและการประยุกต์ไวยากรณ์ปริวรรต เช่น ข้อคิดเห็นของนักภาษาศาสตร์เชิงสังคม นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
  LI418
อ่านกันเถอะ...
หัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาศาสตร์ในปัจจุบัน 3 หน่วย
(Topics in Language)
ศึกษาแนวคิดใหม่ ๆ ทางภาษาศาสตร์และปัญหาเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติต่าง ๆ โดยเน้นเฉพาะหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน
  LI418
อ่านกันเถอะ...
หัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาศาสตร์ในปัจจุบัน 3 หน่วย
(Topics in Language)
ศึกษาแนวคิดใหม่ ๆ ทางภาษาศาสตร์และปัญหาเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติต่าง ๆ โดยเน้นเฉพาะหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน
  LI461
อ่านกันเถอะ...
วจีวิภาคภาษาฝรั่งเศส 3 หน่วย
(French Mophology)
ศึกษาคำ องค์ประกอบและหน้าที่ของคำในภาษาฝรั่งเศส (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มาก่อน)
  LI461
อ่านกันเถอะ...
วจีวิภาคภาษาฝรั่งเศส 3 หน่วย
(French Mophology)
ศึกษาคำ องค์ประกอบและหน้าที่ของคำในภาษาฝรั่งเศส (ควรเรียนกระบวนวิชา LI 210 หรือ LI 260 มาก่อน)
  LI486
อ่านกันเถอะ...
วจนปฏิบัติศาสตร์ l 3 หน่วย
(PRAGMATICS l)
ศึกษาการตีความหมายของภาษาตามจุดประสงค์ของผู้พูดและผู้เขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมือฟังและอ่าน
  LI486
อ่านกันเถอะ...
วจนปฏิบัติศาสตร์ l 3 หน่วย
(PRAGMATICS l)
ศึกษา การตีความหมายของภาษาตามจุดประสงค์ของผู้พูดและผู้เขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อฟังและอ่าน
  LI486
อ่านกันเถอะ...
วจนปฏิบัติศาสตร์ l 3 หน่วย
(PRAGMATICS l)
ศึกษาการตีความหมายของภาษาตามจุดประสงค์ของผู้พูดและผู้เขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมือฟังและอ่าน
  LI486
อ่านกันเถอะ...
วจนปฏิบัติศาสตร์ l 3 หน่วย
(PRAGMATICS l)
ศึกษา การตีความหมายของภาษาตามจุดประสงค์ของผู้พูดและผู้เขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อฟังและอ่าน
  LI495
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์และการอ่าน 2 3 หน่วย
(Linguistics and Reading II)
ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการทางภาษาศาสตร์ต่อเนื่องจากภาษาศาสตร์และการอ่าน 1 เพื่อนำมาประยุกต์ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมการอ่านในระดับสูงขึ้น
  LI495
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์และการอ่าน 2 3 หน่วย
(Linguistics and Reading II)
ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการทางภาษาศาสตร์ต่อเนื่องจากภาษาศาสตร์และการอ่าน 1 เพื่อนำมาประยุกต์ในการแก้ปัญหาและส่งเสริมการอ่านในระดับสูงขึ้น
  LI497(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์และการเขียน 2 3 หน่วย
(Linguistics and writing)
ศึกษา ภาษาศาสตร์และการเขียน
  LI497(51)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาศาสตร์และการเขียน 2 3 หน่วย
(Linguistics and writing)
ศึกษา ภาษาศาสตร์และการเขียน
  LI499(54)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียง 3 หน่วย
(MISCUE ANALYSIS IN READING)
  LI499(54)
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียง 3 หน่วย
(MISCUE ANALYSIS IN READING)