รายวิชา LI398 การใช้คำและกระสวนประโยคภาษาอังกฤษที่น่ารู้สำหรับนักศึกษาไทย (Words and Sentence Patterns in English Usage for Thai Students)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  สารบัญ
  คำนำ
  บทที่ 1 : Part of Speech
  บทที่ 2 : Noun, Noun Phrase
  บทที่ 3 : Agreement of Subject and Verb
  บทที่ 4 : Verb Verb Phrase
  บทที่ 4 : Verb Verb Phrase...(ต่อ 1)
  บทที่ 4 : Verb Verb Phrase...(ต่อ 2)
  บทที่ 5 : Confusing Transitive Verbs
  บทที่ 6 : Idioms
  บทที่ 7 : Proverbs
  บทที่ 8 : Confusing Words and Phrases
  บทที่ 9 : Abbreviations
  เฉลยแบบฝึกหัด
  บรรณานุกรม
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  สารบัญ
  คำนำ
  บทที่ 1 : Part of Speech
  บทที่ 2 : Noun, Noun Phrase
  บทที่ 3 : Agreement of Subject and Verb
  บทที่ 4 : Verb Verb Phrase
  บทที่ 4 : Verb Verb Phrase...(ต่อ 1)
  บทที่ 4 : Verb Verb Phrase...(ต่อ 2)
  บทที่ 5 : Confusing Transitive Verbs
  บทที่ 6 : Idioms
  บทที่ 7 : Proverbs
  บทที่ 8 : Confusing Words and Phrases
  บทที่ 9 : Abbreviations
  เฉลยแบบฝึกหัด
  บรรณานุกรม