รายวิชา LI210 ภาษาศาสตร์ความรู้เบื้องต้น (Introduction to Linguistics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ภาษาและภาษาศาสตร์คืออะไร
  บทที่3 : สรีรสัทศาสตร์
  บทที่4 : ลักษณะของเสียง
  บทที่5 : การวิเคราะห์หน่วยเสียง
  บทที่6 : กลสัทศาสตร์
  บทที่7 : เสียงพยัญชนะไทย
  บทที่8 : เสียงพยัญชนะอังกฤษ
  บทที่9 : เสียงสระไทย
  บทที่10 : เสียงสระในภาษาอังกฤษ
  บทที่11 : วรรณยุกต์และหน่วยเสียงอื่น
  บทที่12 : การเรียงหน่วยเสียง
  บทที่13 : หน่วยคำและหลักการหาหน่วยคำ
  บทที่14 : หลักการทางภาษาศาสตร์
  บทที่15 : การวิเคราะห์ส่วนประชิต
  บทที่16 : แนวคิดทางไวยากรณ์
  บทที่17 : วากยสัมพันธ์ของไทย(อย่างย่อ)
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ภาษาและภาษาศาสตร์คืออะไร
  บทที่3 : สรีรสัทศาสตร์
  บทที่4 : ลักษณะของเสียง
  บทที่5 : การวิเคราะห์หน่วยเสียง
  บทที่6 : กลสัทศาสตร์
  บทที่7 : เสียงพยัญชนะไทย
  บทที่8 : เสียงพยัญชนะอังกฤษ
  บทที่9 : เสียงสระไทย
  บทที่10 : เสียงสระในภาษาอังกฤษ
  บทที่11 : วรรณยุกต์และหน่วยเสียงอื่น
  บทที่12 : การเรียงหน่วยเสียง
  บทที่13 : หน่วยคำและหลักการหาหน่วยคำ
  บทที่14 : หลักการทางภาษาศาสตร์
  บทที่15 : การวิเคราะห์ส่วนประชิต
  บทที่16 : แนวคิดทางไวยากรณ์
  บทที่17 : วากยสัมพันธ์ของไทย(อย่างย่อ)