รายวิชา LI499(54) การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียง (MISCUE ANALYSIS IN READING)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำช้แจง+แบบประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 ธรรมชาติและกระบวนการอ่านตามแนวจิตภาษาศาสตร์
  บทที่2 ตัวชี้แนะในการอ่าน
  บทที่3 ช้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียง
  บทที่4 หลักการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการออกเสียง
  บทที่5 ผลการวิจัยในด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียง
  บทที่76 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อผิดพฃาดในการอ่านออกเสียง
  บทที่7 แบบตราวจสอบข้อผิดพลาดจากการอ่านออกเสียง
  บทที่8 การจัดทำแผนภูมิแสดงผลการอ่าน
  ภาคผนวก
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำช้แจง+แบบประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 ธรรมชาติและกระบวนการอ่านตามแนวจิตภาษาศาสตร์
  บทที่2 ตัวชี้แนะในการอ่าน
  บทที่3 ช้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียง
  บทที่4 หลักการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการออกเสียง
  บทที่5 ผลการวิจัยในด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการอ่านออกเสียง
  บทที่76 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อผิดพฃาดในการอ่านออกเสียง
  บทที่7 แบบตราวจสอบข้อผิดพลาดจากการอ่านออกเสียง
  บทที่8 การจัดทำแผนภูมิแสดงผลการอ่าน
  ภาคผนวก
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม