รายวิชา LI413 ภาษาศาสตร์ภาคประวัติเบื้องต้น (Introduction to Historical Linguistics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : การจำแนกภาษา
  บทที่3 : ตระกูลภาษา
  บทที่4 : ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่น
  บทที่5 : การเปรียบเทียบภาษา
  บทที่6 : การเปลี่ยนแปลงของภาษา : การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง
  บทที่7 : การเปลี่ยนแปลงเสียงชนิดต่างๆ
  บทที่8 : การเปลี่ยนแปลงด้านไวยากรณ์
  บทที่9 : การเปลี่ยนแปลงศัพท์และการเปลี่ยนแปลงความหมาย
  บทที่10 : การยืมภาษา
  บทที่11 : สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของภาษา
  บทที่12 : ภาษาเขียน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : การจำแนกภาษา
  บทที่3 : ตระกูลภาษา
  บทที่4 : ภูมิศาสตร์ภาษาถิ่น
  บทที่5 : การเปรียบเทียบภาษา
  บทที่6 : การเปลี่ยนแปลงของภาษา : การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง
  บทที่7 : การเปลี่ยนแปลงเสียงชนิดต่างๆ
  บทที่8 : การเปลี่ยนแปลงด้านไวยากรณ์
  บทที่9 : การเปลี่ยนแปลงศัพท์และการเปลี่ยนแปลงความหมาย
  บทที่10 : การยืมภาษา
  บทที่11 : สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของภาษา
  บทที่12 : ภาษาเขียน
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม