รายวิชา LI486 วจนปฏิบัติศาสตร์ l (PRAGMATICS l)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  สารบัญ
  บทที่1 วจนปฏิบัติศาสตร์ (Prag,atocs) คืออะไร
  บทที่2 ดรรชนีย์พจน์ (deixis)
  บทที่3 ความหมายชี้บ่งเป็นนัย (conversational implicature)
  บทที่4 สภาวะก่อนเกิด (presupposition)
  บทที่5 วัจนกรรม (speecj acts)
  บทที่6 โครงสร้างของบทสนทนา (Conversational Structure)
  บรรณานุกรม
  สารบัญ
  บทที่1 วจนปฏิบัติศาสตร์ (Prag,atocs) คืออะไร
  บทที่2 ดรรชนีย์พจน์ (deixis)
  บทที่3 ความหมายชี้บ่งเป็นนัย (conversational implicature)
  บทที่4 สภาวะก่อนเกิด (presupposition)
  บทที่5 วัจนกรรม (speecj acts)
  บทที่6 โครงสร้างของบทสนทนา (Conversational Structure)
  บรรณานุกรม