รายวิชา LI418 หัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาศาสตร์ในปัจจุบัน (Topics in Language)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ความหมายของหน้าที่ภาษา
  บทที่2 : การแบ่งประเภทหน้าที่ภาษา
  บทที่3 : การจำแนกหน้าที่ภาษาของฮัลลิเดย์
  บทที่4 : ศึกษากรณีตัวอย่าง : หน้าที่ของประโยคกรรมในภาษาอังกฤษ
  บทที่5 : หน้าที่เน้นหรือย้ำความในประโยคกรรม
  บทที่6 : หน้าที่ประโยคกรรมในภาษาไทย
  บทที่7 : เปรียบเทียบหน้าที่ประโยคกรรมในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  บทที่8 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่ประโยคกรรม
  บรรณานุกรม
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ความหมายของหน้าที่ภาษา
  บทที่2 : การแบ่งประเภทหน้าที่ภาษา
  บทที่3 : การจำแนกหน้าที่ภาษาของฮัลลิเดย์
  บทที่4 : ศึกษากรณีตัวอย่าง : หน้าที่ของประโยคกรรมในภาษาอังกฤษ
  บทที่5 : หน้าที่เน้นหรือย้ำความในประโยคกรรม
  บทที่6 : หน้าที่ประโยคกรรมในภาษาไทย
  บทที่7 : เปรียบเทียบหน้าที่ประโยคกรรมในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  บทที่8 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่ประโยคกรรม
  บรรณานุกรม