รายวิชา LI397 ภาษาศาสตร์และการเขียน 1 (Linguistics and Writing 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์
  บทที่ 2 : ความรู้เกี่ยวกับภาษา
  บทที่ 3 : ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการเขียน
  บทที่ 4 : คุณสมบัติของผู้เรียนภาษา
  บทที่ 5 : ทฤษฎีไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
  บทที่ 6 : กิจกรรมการเขียนรูปแบบต่างๆ
  บทที่ 7 : ทักษะต่างๆ ในการเขียนประโยค
  บทที่ 8 : กลไกที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
  บทที่ 9 : คำกริยาและกระสวนกริยา
  บทที่ 10 : กระสวนกริยาที่น่ารู้
  บทที่ 11 : กระสวนที่ยากสำหรับนักศึกษา
  บทที่ 12 : วิธีการใช้คำบางชนิด
  บทที่ 13 : เทคนิคกับการฝึกเขียนประโยคเบื้องต้น
  บทที่ 14 : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ
  เฉลยคำตอบ
  ภาคผนวก
  ตัวอย่างข้อสอบและแนวคำตอบ
  บรรณานุกรม
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์
  บทที่ 2 : ความรู้เกี่ยวกับภาษา
  บทที่ 3 : ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการเขียน
  บทที่ 4 : คุณสมบัติของผู้เรียนภาษา
  บทที่ 5 : ทฤษฎีไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
  บทที่ 6 : กิจกรรมการเขียนรูปแบบต่างๆ
  บทที่ 7 : ทักษะต่างๆ ในการเขียนประโยค
  บทที่ 8 : กลไกที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
  บทที่ 9 : คำกริยาและกระสวนกริยา
  บทที่ 10 : กระสวนกริยาที่น่ารู้
  บทที่ 11 : กระสวนที่ยากสำหรับนักศึกษา
  บทที่ 12 : วิธีการใช้คำบางชนิด
  บทที่ 13 : เทคนิคกับการฝึกเขียนประโยคเบื้องต้น
  บทที่ 14 : การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ
  เฉลยคำตอบ
  ภาคผนวก
  ตัวอย่างข้อสอบและแนวคำตอบ
  บรรณานุกรม