รายวิชา LI395 ภาษาศาสตร์และการอ่าน 1 (Linguistics and Reading 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : ภาษาศาสตร์คืออะไร
  บทที่2 : การอ่านคืออะไร
  บทที่3 : ระบบเสียงของภาษาและการอ่าน
  บทที่4 : ระบบไวยากรณ์และการอ่าน
  บทที่5 : ระบบความหมายของภาษาและการอ่าน
  บทที่6 : ระบบการเขียนตัวหนังสือและการอ่าน
  บทที่7 : ปัญหาการอ่านในระยะเริ่มต้น
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  แนวคำตอบกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล
  บรรณานุกรม
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : ภาษาศาสตร์คืออะไร
  บทที่2 : การอ่านคืออะไร
  บทที่3 : ระบบเสียงของภาษาและการอ่าน
  บทที่4 : ระบบไวยากรณ์และการอ่าน
  บทที่5 : ระบบความหมายของภาษาและการอ่าน
  บทที่6 : ระบบการเขียนตัวหนังสือและการอ่าน
  บทที่7 : ปัญหาการอ่านในระยะเริ่มต้น
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  แนวคำตอบกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล
  บรรณานุกรม