รายวิชา LI210(50) ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ภาษาและภาษาศาสตร์ คื อะไร
  บทที่3 สรีรสัทศาสตร์
  บทที่4 ลักษณะเสียง
  บทที่5 การวิเคราะห์เสียง
  บทที่6 กลสัทศาสตร์
  บทที่7 เสียงพยัญชนะไทย
  บทที่8 เสียงพยัญชนะอังกฤษ
  บทที่9 เสียงสระไทย
  บทที่10 เสียงสระในภาษาอังกฤษ
  บทที่11 วรรณยุกต์และหน่วยเสียงอื่น
  บทที่12 การเรียงหน่วยเสียง
  บทที่13 หน่วยคำและหลักการหาหน่วยคำ
  บทที่14 หลักการทางภาษาศาสตร์
  บทที่15 การวิเคราะห์ส่วนประชิด
  บทที่16 แนวคิดทางไวยากรณ์
  บทที่17 วากยสัมพันธ์ของไทย(อย่างย่อ)
  บทที่18 สรวิทยาตามทฤษฎีการปริวรรต
  ภาคผนวก
  ปก
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ภาษาและภาษาศาสตร์ คื อะไร
  บทที่3 สรีรสัทศาสตร์
  บทที่4 ลักษณะเสียง
  บทที่5 การวิเคราะห์เสียง
  บทที่6 กลสัทศาสตร์
  บทที่7 เสียงพยัญชนะไทย
  บทที่8 เสียงพยัญชนะอังกฤษ
  บทที่9 เสียงสระไทย
  บทที่10 เสียงสระในภาษาอังกฤษ
  บทที่11 วรรณยุกต์และหน่วยเสียงอื่น
  บทที่12 การเรียงหน่วยเสียง
  บทที่13 หน่วยคำและหลักการหาหน่วยคำ
  บทที่14 หลักการทางภาษาศาสตร์
  บทที่15 การวิเคราะห์ส่วนประชิด
  บทที่16 แนวคิดทางไวยากรณ์
  บทที่17 วากยสัมพันธ์ของไทย(อย่างย่อ)
  บทที่18 สรวิทยาตามทฤษฎีการปริวรรต
  ภาคผนวก