รายวิชา LI311 สัทวิทยา 1 (Phonology 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ขอบเขตวิชาสรวิทยา
  บทที่2 : ผู้วางรากฐานทฤษฎีสรวิทยา
  บทที่3 : ภาษาศาสตร์โครงสร้างนิยม
  บทที่4 : สรวิทยาโครงสร้างนิยมสหรัฐอเมริกา
  บทที่5 : สรวิทยาปริวรรต
  บทที่6 : กฎทางเสียง 1
  บทที่7 : กฎทางเสียง 2
  บทที่8 : กฎทางเสียง 3
  บทที่9 : การทำงานของกฎทางเสียง
  บทที่10 : การวิเคราะห์ข้อมูลทางสรวิทยา
  เฉลยกิจกรรม
  เชิงอรรถ
  บรรณานุกรม
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ขอบเขตวิชาสรวิทยา
  บทที่2 : ผู้วางรากฐานทฤษฎีสรวิทยา
  บทที่3 : ภาษาศาสตร์โครงสร้างนิยม
  บทที่4 : สรวิทยาโครงสร้างนิยมสหรัฐอเมริกา
  บทที่5 : สรวิทยาปริวรรต
  บทที่6 : กฎทางเสียง 1
  บทที่7 : กฎทางเสียง 2
  บทที่8 : กฎทางเสียง 3
  บทที่9 : การทำงานของกฎทางเสียง
  บทที่10 : การวิเคราะห์ข้อมูลทางสรวิทยา
  เฉลยกิจกรรม
  เชิงอรรถ
  บรรณานุกรม