รายวิชา LI495 ภาษาศาสตร์และการอ่าน 2 (Linguistics and Reading II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : ธรรมชาติของการอ่าน
  บทที่2 : การจดจำคำ
  บทที่3 : โครงสร้างกับการอ่าน
  บทที่4 : ความเข้าใจกับการอ่าน
  บทที่5 : ทักษะในการเรียน
  บทที่6 : การอ่านกับการเขียน
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่1 : ธรรมชาติของการอ่าน
  บทที่2 : การจดจำคำ
  บทที่3 : โครงสร้างกับการอ่าน
  บทที่4 : ความเข้าใจกับการอ่าน
  บทที่5 : ทักษะในการเรียน
  บทที่6 : การอ่านกับการเขียน
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม