รายวิชา LI497(51) ภาษาศาสตร์และการเขียน 2 (Linguistics and writing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 Writng Teaching Theory(1)
  บทที่2 Writing Teaching Theory(2)
  บทที่3 Teiting Teaching Theory(3)
  บทที่4 Discourse markers
  บทที่5 Paragrph Organization
  บทที่6 Focusing on Contents and Organization
  บทที่7 The Narrative Paragraph
  บทที่8 The Descriptive Paragraph
  บทที่9 The Expository Paragraph
  บทที่10 The Essay
  บทที่11 Social Letters
  บทที่12 Guided Writing Activities
  เฉลยคำตอบ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 Writng Teaching Theory(1)
  บทที่2 Writing Teaching Theory(2)
  บทที่3 Teiting Teaching Theory(3)
  บทที่4 Discourse markers
  บทที่5 Paragrph Organization
  บทที่6 Focusing on Contents and Organization
  บทที่7 The Narrative Paragraph
  บทที่8 The Descriptive Paragraph
  บทที่9 The Expository Paragraph
  บทที่10 The Essay
  บทที่11 Social Letters
  บทที่12 Guided Writing Activities
  เฉลยคำตอบ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก