รหัสวิชา รายละเอียด
 
  GE213
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์กายภาพ 3 หน่วย
(Physical Geography)
การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ ที่ปรากฏบนพื้นโลก และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ ดินและน้ำ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อมนุษย์
  GE213
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์กายภาพ 3 หน่วย
(Physical Geography)
การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ ที่ปรากฏบนพื้นโลก และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ ดินและน้ำ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อมนุษย์
  GE230(47)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 3 หน่วย
(Map and Photod Reading)
-
  GE230(47)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 3 หน่วย
(Map and Photod Reading)
-
  GE240
อ่านกันเถอะ...
การอ่านแผนที่และถ่ายภาพ 3 หน่วย
(Map and Photo Reading)
ศึกษาวิวัฒนาการและชนิดของแผนที่และภาพถ่าย เส้นโครงแผนที่ มาตราส่วนทิศทาง พิกัดตำแหน่งการวัดแผนที่และการคำนวณ การมองภาพสามมิติ ลักษณะ ทางเรขาคณิตขอองภาพถ่าย เน้นทักษะการอ่านและการแปลตีความหมายปรากฎการณ์ทางพื้นที่จากแผนที่ภุมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม รวมทั้งแผนที่แลภาพเชิงตัวเลข
  GE240
อ่านกันเถอะ...
การอ่านแผนที่และถ่ายภาพ 3 หน่วย
(Map and Photo Reading)
ศึกษาวิวัฒนาการและชนิดของแผนที่และภาพถ่าย เส้นโครงแผนที่ มาตราส่วนทิศทาง พิกัดตำแหน่งการวัดแผนที่และการคำนวณ การมองภาพสามมิติ ลักษณะ ทางเรขาคณิตขอองภาพถ่าย เน้นทักษะการอ่านและการแปลตีความหมายปรากฎการณ์ทางพื้นที่จากแผนที่ภุมิประเทศ แผนที่เฉพาะเรื่อง ภาพถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม รวมทั้งแผนที่แลภาพเชิงตัวเลข
  GE245
อ่านกันเถอะ...
การสำรวจภูมิประเทศ 3 หน่วย
(Cartography)
ศึกษาการวัดระยะและทิศทาง การทดสอบและปรับแก้กล้องธีโอโดไลท์ข่ายสามเหลี่ยม การวางหมุดบังคับทางราบและทางดิ่ง การทำวงรอบและวิธีการทาคีโอเมตรี การรังวัดรายละเอียดสำหรับแผนที่ภูมิประเทศ การปรับแก้และการคำนวณข้อมูลสนาม เครื่องมือการรงวัดระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีการฝึกปฎิบัติงานสนาม
  GE245
อ่านกันเถอะ...
การสำรวจภูมิประเทศ 3 หน่วย
(Cartography)
ศึกษาการวัดระยะและทิศทาง การทดสอบและปรับแก้กล้องธีโอโดไลท์ข่ายสามเหลี่ยม การวางหมุดบังคับทางราบและทางดิ่ง การทำวงรอบและวิธีการทาคีโอเมตรี การรังวัดรายละเอียดสำหรับแผนที่ภูมิประเทศ การปรับแก้และการคำนวณข้อมูลสนาม เครื่องมือการรงวัดระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีการฝึกปฎิบัติงานสนาม
  GE245(50)
อ่านกันเถอะ...
การทำแผนที่ 3 หน่วย
(CARTOGRAPHY)
การทำแผนที่
  GE245(50)
อ่านกันเถอะ...
การทำแผนที่ 3 หน่วย
(CARTOGRAPHY)
การทำแผนที่
  GE250
อ่านกันเถอะ...
ภูมิภาคศึกษา 3 หน่วย
(Regional Studies)
การศึกษาวิวัฒนาการของวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาค หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดแบ่งภูมิภาค ภูมิภาคประเภทต่าง ๆ การนำหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดแบ่งภูมิภาคมาศึกษาและวางแผนเพื่อพัฒนาภูมิภาคโดยอ้างถึงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเป็นกรณีศึกษา
  GE250
อ่านกันเถอะ...
ภูมิภาคศึกษา 3 หน่วย
(Regional Studies)
การศึกษาวิวัฒนาการของวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาค หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดแบ่งภูมิภาค ภูมิภาคประเภทต่าง ๆ การนำหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดแบ่งภูมิภาคมาศึกษาและวางแผนเพื่อพัฒนาภูมิภาคโดยอ้างถึงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเป็นกรณีศึกษา
  GE253
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3 หน่วย
(Geography of Thailand)
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทางด้านกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคมและการเมือง โดยวิเคราะห์สภาพและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในประเทศ
  GE253
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3 หน่วย
(Geography of Thailand)
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทางด้านกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคมและการเมือง โดยวิเคราะห์สภาพและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในประเทศ
  GE253(50)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3 หน่วย
(Geography of Thailand)
มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
  GE253(50)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3 หน่วย
(Geography of Thailand)
มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล
  GE255
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์เขตร้อน - หน่วย
(Geography of Tropical Regions)
-
  GE255
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์เขตร้อน - หน่วย
(Geography of Tropical Regions)
-
  GE256
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศสังคมนิยม - หน่วย
(Geography of the Socialist Countries)
-
  GE256
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศสังคมนิยม - หน่วย
(Geography of the Socialist Countries)
-
  GE257
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศพัฒนา 3 หน่วย
(Geography of the Developed Countries)
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศพัฒนาทางด้านกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยวิเคราะห์สภาพและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในประเทศที่สำคัญ
  GE257
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศพัฒนา 3 หน่วย
(Geography of the Developed Countries)
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศพัฒนาทางด้านกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยวิเคราะห์สภาพและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในประเทศที่สำคัญ
  GE263
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม 3 หน่วย
(Cultural Geography)
การศึกษาลักษณะและผลของความตกต่างทางพื้นที่ของลักษณะทางวัฒนธรรมทางภูมิศาสตร์รูปแบบระดับโลก รูปลักษณ์ของภูมิภาค และความสัมพันธ์กับปรากฎการณ์ภูมิศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลของความแตกต่างที่มีต่อภูมิทัศน์
  GE263
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม 3 หน่วย
(Cultural Geography)
การศึกษาลักษณะและผลของความตกต่างทางพื้นที่ของลักษณะทางวัฒนธรรมทางภูมิศาสตร์รูปแบบระดับโลก รูปลักษณ์ของภูมิภาค และความสัมพันธ์กับปรากฎการณ์ภูมิศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลของความแตกต่างที่มีต่อภูมิทัศน์
  GE264
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic Geography)
การศึกษาอิทธพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นต้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นที่สอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นที่สามรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ และปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้น ๆ
  GE264
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic Geography)
การศึกษาอิทธพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นต้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นที่สอง กิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นที่สามรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ และปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้น ๆ
  GE265(H)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม - หน่วย
(Geography of Man and Environment)
-
  GE265(H)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม - หน่วย
(Geography of Man and Environment)
-
  GE303(48)
อ่านกันเถอะ...
วิวัฒนาการแนวคิดทางภูมิศาสตร์ 3 หน่วย
(Evolution of Geographic Thoughts)
-
  GE303(48)
อ่านกันเถอะ...
วิวัฒนาการแนวคิดทางภูมิศาสตร์ 3 หน่วย
(Evolution of Geographic Thoughts)
-
  GE314
อ่านกันเถอะ...
ภูมิอากาศวิทยา 3 หน่วย
(Climatology)
การศึกษาองค์ประกอบของอากาศ กระบวนการทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของอากาศในเขตต่าง ๆ ของโลก วิธีการจำแนกประเภทภูมิอากาศ และประเภทภูมิอากาศของโลก ตลอดทั้งการนำภูมิอากาศวิทยามาประยุกต์กับกิจกรรมของมนุษย์
  GE314
อ่านกันเถอะ...
ภูมิอากาศวิทยา 3 หน่วย
(Climatology)
การศึกษาองค์ประกอบของอากาศ กระบวนการทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของอากาศในเขตต่าง ๆ ของโลก วิธีการจำแนกประเภทภูมิอากาศ และประเภทภูมิอากาศของโลก ตลอดทั้งการนำภูมิอากาศวิทยามาประยุกต์กับกิจกรรมของมนุษย์
  GE315(S)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ดิน - หน่วย
(Soil Geography)
-
  GE315(S)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ดิน - หน่วย
(Soil Geography)
-
  GE316
อ่านกันเถอะ...
อุทกภูมิศาสตร์ 3 หน่วย
(Hydrogeography)
การศึกษาเกี่ยวกับระบบการหมุนเวียนของน้ำ โครงสร้างของอุทกวัฎจักร ระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ปัญหามลภาวะของน้ำ และการกำจัดน้ำทิ้ง มีการศึกษาภาคสนาม
  GE316
อ่านกันเถอะ...
อุทกภูมิศาสตร์ 3 หน่วย
(Hydrogeography)
การศึกษาเกี่ยวกับระบบการหมุนเวียนของน้ำ โครงสร้างของอุทกวัฎจักร ระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ปัญหามลภาวะของน้ำ และการกำจัดน้ำทิ้ง มีการศึกษาภาคสนาม
  GE316(48)
อ่านกันเถอะ...
อุทกภูมิศาสตร์ 3 หน่วย
(Hydrogegraphy)
-
  GE316(48)
อ่านกันเถอะ...
อุทกภูมิศาสตร์ 3 หน่วย
(Hydrogegraphy)
-
  GE317
อ่านกันเถอะ...
ชีวภูมิศาสตร์ 3 หน่วย
(BIOGEOGRAPHYBIOGEOGRAPHY)
ตำราชีวภูมิศาสตร์เล่มนี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ประกอบการศึกษากระบวนวิชา ชีวภูมิศาสตร์ (GE 317) เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายตัวของพืชและสัตว์ ความหลากหลายของรูปแบบทางพื้นที่ที่มันสร้างขึ้นและกระบวนการ ทางกายภาพและทางชีววิทยาทั้งอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของพืชและสัตว์บนพื้นโลก
  GE317
อ่านกันเถอะ...
ชีวภูมิศาสตร์ 3 หน่วย
(BIOGEOGRAPHYBIOGEOGRAPHY)
ตำราชีวภูมิศาสตร์เล่มนี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ประกอบการศึกษากระบวนวิชา ชีวภูมิศาสตร์ (GE 317) เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายตัวของพืชและสัตว์ ความหลากหลายของรูปแบบทางพื้นที่ที่มันสร้างขึ้นและกระบวนการ ทางกายภาพและทางชีววิทยาทั้งอดีตและปัจจุบันที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของพืชและสัตว์บนพื้นโลก
  GE337
อ่านกันเถอะ...
ยีออเดซี 3 หน่วย
(Geodesy)
วิวัฒนาการแลทฤษฎีเกี่ยวกับสัณฐานและขนาดของโลก พื้นผิวทางยีออเดซี คุณสมบัติทางเรขาคณิตของทรงรี การคำนวณบนพื้นผิวทรงรีอ้างอิง สนามแรงโน้มถ่วงของโลก การทอนค่า การรังวัดยีออเดติก ดาราศาสตร์ในทางยีออเดซี และหลักพื้นฐานทางยีออเดซี
  GE337
อ่านกันเถอะ...
ยีออเดซี 3 หน่วย
(Geodesy)
วิวัฒนาการแลทฤษฎีเกี่ยวกับสัณฐานและขนาดของโลก พื้นผิวทางยีออเดซี คุณสมบัติทางเรขาคณิตของทรงรี การคำนวณบนพื้นผิวทรงรีอ้างอิง สนามแรงโน้มถ่วงของโลก การทอนค่า การรังวัดยีออเดติก ดาราศาสตร์ในทางยีออเดซี และหลักพื้นฐานทางยีออเดซี
  GE353
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์เอเซีย 3 หน่วย
(Geography of Asia)
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชีย ทงด้านกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยวิเคราะห์สภาพและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในภูมิภาค
  GE353
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์เอเซีย 3 หน่วย
(Geography of Asia)
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชีย ทงด้านกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยวิเคราะห์สภาพและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในภูมิภาค
  GE353(S)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์เอเซีย - หน่วย
(International Business Communication)
-
  GE353(S)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์เอเซีย - หน่วย
(International Business Communication)
-
  GE354
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ยุโรป 3 หน่วย
(Georgraphy of Europe)
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรป ทางด้านกายภาพ วัฒฒธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยวิเคราะห์สภาพและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในภูมิภาค
  GE354
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ยุโรป 3 หน่วย
(Georgraphy of Europe)
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรป ทางด้านกายภาพ วัฒฒธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยวิเคราะห์สภาพและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในภูมิภาค
  GE354(H)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ยุโรป - หน่วย
(Geography of Gurope)
-
  GE354(H)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ยุโรป - หน่วย
(Geography of Gurope)
-
  GE356(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
Geography of Latin America - หน่วย
(ภูมิศาสตร์ละตินอออเมริกา)
-
  GE356(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
Geography of Latin America - หน่วย
(ภูมิศาสตร์ละตินอออเมริกา)
-
  GE357
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์แองโกลอเมริกา - หน่วย
(Gregraphy of Anglo-America)
-
  GE357
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์แองโกลอเมริกา - หน่วย
(Gregraphy of Anglo-America)
-
  GE358(47)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 3 หน่วย
(Geography of Australia and Oceania)
-
  GE358(47)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 3 หน่วย
(Geography of Australia and Oceania)
-
  GE410
อ่านกันเถอะ...
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3 หน่วย
(Climatic Change)
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามธรณีกาล บทบาทการปฏิสัมพันธ์ของอากาศกับทะเล การระเบิดของภูเขาไฟ การผันแปรของพลังงานจากดวงอาทิตย์ กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ แบบจำลองพยากรณ์และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในด้านเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย ชายฝั่งทะเลและแหล่งผลิตอาหาร
  GE410
อ่านกันเถอะ...
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3 หน่วย
(Climatic Change)
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในช่วงเวลาต่าง ๆ ตามธรณีกาล บทบาทการปฏิสัมพันธ์ของอากาศกับทะเล การระเบิดของภูเขาไฟ การผันแปรของพลังงานจากดวงอาทิตย์ กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ แบบจำลองพยากรณ์และการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในด้านเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย ชายฝั่งทะเลและแหล่งผลิตอาหาร
  GE410(54)
อ่านกันเถอะ...
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3 หน่วย
(Climatic Change)
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  GE410(54)
อ่านกันเถอะ...
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3 หน่วย
(Climatic Change)
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  GE416
อ่านกันเถอะ...
การจัดการลุ่มน้ำ 3 หน่วย
(Watershed Management)
การศึกษาหลักการจัดการลุ่มน้ำตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งผลกระทบของการทำลายพื้นที่ลุ่มน้ำทีมีต่อสภาพแวดล้อม มีการศึกษาภาคสนาม
  GE416
อ่านกันเถอะ...
การจัดการลุ่มน้ำ 3 หน่วย
(Watershed Management)
การศึกษาหลักการจัดการลุ่มน้ำตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งผลกระทบของการทำลายพื้นที่ลุ่มน้ำทีมีต่อสภาพแวดล้อม มีการศึกษาภาคสนาม
  GE423
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ประชากร - หน่วย
(Population Geography)
-
  GE423
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ประชากร - หน่วย
(Population Geography)
-
  GE440
อ่านกันเถอะ...
การแปลภาพถ่ายทางอากาศ 3 หน่วย
(Aerial - Photo Interprotation)
ควรเรียนกระบวนวิชา GE213 และ GE230มาก่อน การศึกษาการแปลภาพถ่ายทางอากาศและการสำรวจภาคสนามทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในด้านภูมิศาสตร์กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  GE440
อ่านกันเถอะ...
การแปลภาพถ่ายทางอากาศ 3 หน่วย
(Aerial - Photo Interprotation)
ควรเรียนกระบวนวิชา GE213 และ GE230มาก่อน การศึกษาการแปลภาพถ่ายทางอากาศและการสำรวจภาคสนามทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในด้านภูมิศาสตร์กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
  GE454
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ญี่ปุ่น 3 หน่วย
(Geography of Japan)
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นทางด้านกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยวิเคราะห์สภาพและปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในภูมิภาค
  GE454
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ญี่ปุ่น 3 หน่วย
(Geography of Japan)
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นทางด้านกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยวิเคราะห์สภาพและปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในภูมิภาค
  GE454(S)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ญี่ปุ่น - หน่วย
(Geoeraphy of Japan)
-
  GE454(S)
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์ญี่ปุ่น - หน่วย
(Geoeraphy of Japan)
-
  GE455
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์จีน 3 หน่วย
(Geography of China)
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของจีนทางด้านกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยวิเคราะห์สภาพและปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในภูมิภาค
  GE455
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์จีน 3 หน่วย
(Geography of China)
การศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของจีนทางด้านกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยวิเคราะห์สภาพและปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในภูมิภาค
  GE456
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์สหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(Geography of the soviet union)
  GE456
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์สหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(Geography of the soviet union)
  GE467
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์การเมือง 3 หน่วย
(Political Geography)
การศึกษาวิวัฒนาการแนวความคิดของภูมิศาสตร์การเมือง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของรัฐที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการเมือง การวิเคราะห์ถึงหน้าที่ต่าง ๆ ของระวางที่ โครงสร้างภายในรัฐ องค์การระหว่างประเทศ และรัฐบาล
  GE467
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์การเมือง 3 หน่วย
(Political Geography)
การศึกษาวิวัฒนาการแนวความคิดของภูมิศาสตร์การเมือง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของรัฐที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการเมือง การวิเคราะห์ถึงหน้าที่ต่าง ๆ ของระวางที่ โครงสร้างภายในรัฐ องค์การระหว่างประเทศ และรัฐบาล
  GE474
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์เมือง 3 หน่วย
(Urban Geography)
ศึกษาภูมิศาสตร์ของเมืองและภูมิภาคเมือง โดยเน้นพื้นฐานแนวความคิดของระบบเมืองในด้านที่ตั้ง ขนาด โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเมือง กิจกรรมต่างๆขงเมืองและปัญหาของการตั้งถิ่นฐานเมือง
  GE474
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์เมือง 3 หน่วย
(Urban Geography)
ศึกษาภูมิศาสตร์ของเมืองและภูมิภาคเมือง โดยเน้นพื้นฐานแนวความคิดของระบบเมืองในด้านที่ตั้ง ขนาด โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเมือง กิจกรรมต่างๆขงเมืองและปัญหาของการตั้งถิ่นฐานเมือง
  GE477(H)54
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์และการพัฒนา 3 หน่วย
(GEOGRAPHY AND DEVELOPMENT)
ภูมิศาสตร์และการพัฒนา
  GE477(H)54
อ่านกันเถอะ...
ภูมิศาสตร์และการพัฒนา 3 หน่วย
(GEOGRAPHY AND DEVELOPMENT)
ภูมิศาสตร์และการพัฒนา
  GE527
อ่านกันเถอะ...
ภุมิศาสตร์ชนบท - หน่วย
(Rural Geography)
-
  GE527
อ่านกันเถอะ...
ภุมิศาสตร์ชนบท - หน่วย
(Rural Geography)
-