รายวิชา GE213 ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทนำ :Introduction
  ทที่ 1 :โลกของเรา
  บทที่ 2 :การหาตำแหน่งที่ตั้งบนผิวโลกและเวลา
  บทที่ 3 :เปลือกโลกและหิน
  บทที่ 4 :ลักษณะความสูงต่ำของภูมิประเทศ
  บทที่ 5 : ขบวนการเปลี่ยนแปลงผิวโลก
  บทที่ 6 : ตัวการและลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจาก..
  บทที่ 7 : ดิน
  บทที่ 8 :ไฮโดรสเฟียร์
  บทที่ 9 :ทะเลและมหาสมุทร
  บทที่10 :บรรยากาศและองค์ประกอบของอากาศ
  บทที่11 :รังสีจากดวงอาทิตย์
  ทที่12 :อุณหภูมิของอากาศ
  บทที่13 :ความกดอากาศและลม
  บทที่14 :ความชื้น เมฆ และหยาดน้ำฟ้า
  บทที่15 :มวลอากาศแนวปะทะอากาศ...
  บทที่16 :การจำแนกภูมิอากาศ
  บทที่17 :ประเภทของภูมิอากาศ
  บทที่18 :พืชพรรณธรรมชาติ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทนำ :Introduction
  ทที่ 1 :โลกของเรา
  บทที่ 2 :การหาตำแหน่งที่ตั้งบนผิวโลกและเวลา
  บทที่ 3 :เปลือกโลกและหิน
  บทที่ 4 :ลักษณะความสูงต่ำของภูมิประเทศ
  บทที่ 5 : ขบวนการเปลี่ยนแปลงผิวโลก
  บทที่ 6 : ตัวการและลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจาก..
  บทที่ 7 : ดิน
  บทที่ 8 :ไฮโดรสเฟียร์
  บทที่ 9 :ทะเลและมหาสมุทร
  บทที่10 :บรรยากาศและองค์ประกอบของอากาศ
  บทที่11 :รังสีจากดวงอาทิตย์
  ทที่12 :อุณหภูมิของอากาศ
  บทที่13 :ความกดอากาศและลม
  บทที่14 :ความชื้น เมฆ และหยาดน้ำฟ้า
  บทที่15 :มวลอากาศแนวปะทะอากาศ...
  บทที่16 :การจำแนกภูมิอากาศ
  บทที่17 :ประเภทของภูมิอากาศ
  บทที่18 :พืชพรรณธรรมชาติ
  บรรณานุกรม : Reference