รายวิชา GE440 การแปลภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial - Photo Interprotation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
  บทที่ 2 :การทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ
  บทที่ 3 :การแปลด้านธรณีสัณฐานและภูมิอากาศของโลก
  บทที่ 4 :หินและธรณีสัณฐาณที่เกิดจากโครงสร้าง
  บทที่ 5 :ธรณีสัณฐานที่เกิดจากกระบวนการเกลี่ยผิวของแผ่นดิน
  บทที่ 6 :ธรณีสัณฐานที่เกิดจากธารน้ำไหล
  บทที่ 7 : ธรณีสันฐานที่เกิดจากทะเล
  บทที่ 8 :ธรณีสันฐานที่เกิดจากธารน้ำแข็ง
  บทที่ 9 :ธรณีสันฐานที่เกิดจากลม
  บทที่10 : น้ำใต้ดินและธรณีสัณธารในภูมิประเทศคาร์สต์
  บทที่11 :การแปลด้านการใช้ดินและการใช้ที่ดินในชนบท
  บทที่12 :การใช้ที่ดินในเมือง
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
  บทที่ 2 :การทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ
  บทที่ 3 :การแปลด้านธรณีสัณฐานและภูมิอากาศของโลก
  บทที่ 4 :หินและธรณีสัณฐาณที่เกิดจากโครงสร้าง
  บทที่ 5 :ธรณีสัณฐานที่เกิดจากกระบวนการเกลี่ยผิวของแผ่นดิน
  บทที่ 6 :ธรณีสัณฐานที่เกิดจากธารน้ำไหล
  บทที่ 7 : ธรณีสันฐานที่เกิดจากทะเล
  บทที่ 8 :ธรณีสันฐานที่เกิดจากธารน้ำแข็ง
  บทที่ 9 :ธรณีสันฐานที่เกิดจากลม
  บทที่10 : น้ำใต้ดินและธรณีสัณธารในภูมิประเทศคาร์สต์
  บทที่11 :การแปลด้านการใช้ดินและการใช้ที่ดินในชนบท
  บทที่12 :การใช้ที่ดินในเมือง
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม