รายวิชา GE358(47) ภูมิศาสตร์ออสเตรเลียและโอเชียเนีย (Geography of Australia and Oceania)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  1 : ออสเตรเรีย
  2 :โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ
  3 : ภูมิอากาศ เขตภูมิอากาศ
  4 : ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน
  5 : แหล่งน้ำและทรัพย์กรธรรมชาติ
  6 : การเกษตรกรรมในออสเตรเลีย
  7 : อุสาหกรรม การค้า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศออสเตเรีย
  8 : การคมนาคมในออสเตรเรีย
  9 : นิวซีแลนด์
  10 : ลักษณะทางกายภาพของนิวซีแลนด์
  11 : เกษตรกรรมของประเทศนิวซีแลนด์
  12 : อุตสาหกรรม พลังงาน การค้า การคมนาคมขนส่ง องค์การระหว่างประเทศ
  13 : ประชากรของนิวซีแลนด์
  14 : ประเทศ หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
  15 : หมู่เกาะ ปกครองตนเองในมหาสมุทรแปซิฟิก
  16 : องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
  17 : ประเทศ ประชากร เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย และโอเซียเนีย
  18 : แนะแนวแบบทดสอบ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  1 : ออสเตรเรีย
  2 :โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ
  3 : ภูมิอากาศ เขตภูมิอากาศ
  4 : ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน
  5 : แหล่งน้ำและทรัพย์กรธรรมชาติ
  6 : การเกษตรกรรมในออสเตรเลีย
  7 : อุสาหกรรม การค้า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศออสเตเรีย
  8 : การคมนาคมในออสเตรเรีย
  9 : นิวซีแลนด์
  10 : ลักษณะทางกายภาพของนิวซีแลนด์
  11 : เกษตรกรรมของประเทศนิวซีแลนด์
  12 : อุตสาหกรรม พลังงาน การค้า การคมนาคมขนส่ง องค์การระหว่างประเทศ
  13 : ประชากรของนิวซีแลนด์
  14 : ประเทศ หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
  15 : หมู่เกาะ ปกครองตนเองในมหาสมุทรแปซิฟิก
  16 : องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
  17 : ประเทศ ประชากร เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย และโอเซียเนีย
  18 : แนะแนวแบบทดสอบ
  บรรณานุกรม