รายวิชา GE316(48) อุทกภูมิศาสตร์ (Hydrogegraphy)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ (INTRODUCTION)
  บทที่ 2 : อุทกวัฏจักร (HYDROLOGICAL CYCLE)
  บทที่ 3 : การระเหย (EVAPORATION)
  บทที่ 4 : การแทรกซึม (INFILTRATION)
  บทที่ 5 : น้ำไหลบ่า (RUNOFF)
  บทที่ 6 : น้ำใต้ดิน (GROUNDWATER)
  บทที่ 7 : แม่น้ำ (RIVERS)
  บทที่ 8 : ระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ (AQUATIC ECOSYSTEM)
  บทที่ 9 : มลภาวะของน้ำ (WATER POLLUTION)
  บทที่10 : การกำจัดน้ำทิ้ง (WASTEWATER TREATMENT)
  คำถามถ้ายบท
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ (INTRODUCTION)
  บทที่ 2 : อุทกวัฏจักร (HYDROLOGICAL CYCLE)
  บทที่ 3 : การระเหย (EVAPORATION)
  บทที่ 4 : การแทรกซึม (INFILTRATION)
  บทที่ 5 : น้ำไหลบ่า (RUNOFF)
  บทที่ 6 : น้ำใต้ดิน (GROUNDWATER)
  บทที่ 7 : แม่น้ำ (RIVERS)
  บทที่ 8 : ระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ (AQUATIC ECOSYSTEM)
  บทที่ 9 : มลภาวะของน้ำ (WATER POLLUTION)
  บทที่10 : การกำจัดน้ำทิ้ง (WASTEWATER TREATMENT)
  คำถามถ้ายบท
  บรรณานุกรม : Reference