รายวิชา GE240 การอ่านแผนที่และถ่ายภาพ (Map and Photo Reading)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทนำ : Introduction
  บทที่ 1 :ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับแผนที
  บทที่ 2 : ประวัติความเป็นมาของแผนที
  บทที่ 3 : ภูมิหลังในการอ่านแผนที่
  บทที่ 4 : เส้นโครงแผนที่
  บทที่ 5 : องค์ประกอบประจำระวางแผนที่
  บทที่ 6 : ระบบพิกัดที่ใช้บนแผนที่
  บทที่ 7 : มาตราส่วนและการย่อขยายแผนที่
  บทที่ 8 : ทิศทางตำแหน่งบนแผนท
  บทที่ 9 : ลักษณะภูมิทัศน์ทางกายภาพบนแผนที่
  บทที่10 : ลักษณะภูมิทัศน์ของมนุษย์บนแผนที่
  บทที่11 : การวัดและคำนวณพื้นที่บนแผนที่
  บทที่12 : การอ่านแผนที่ผิวพื้น
  บทที่13 : การอ่านแผนที่
  บทที่14 : การแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศ
  บทที่15 :บทนำและประวัติของภาพถ่ายทางอากาศ
  บทที่16 : กล้องถ่ายภาพทางอากาศและลักษณะ...
  บทที่17 : สเปคตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิล์มถ่ายภาพ...
  บทที่18 :เรขาคณิตภาพถ่ายทางอากาศ
  บทที่19 : การมองภาพสามมิติ
  บทที่20 : การอ่านและแปลภาพถ่ายภาพทางอากาศ...
  บทที่21 : ภาพถ่ายดาวเทียม
  บรรณานุกรม : Reference
  ภาคผนวก: Supplement
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทนำ : Introduction
  บทที่ 1 :ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับแผนที
  บทที่ 2 : ประวัติความเป็นมาของแผนที
  บทที่ 3 : ภูมิหลังในการอ่านแผนที่
  บทที่ 4 : เส้นโครงแผนที่
  บทที่ 5 : องค์ประกอบประจำระวางแผนที่
  บทที่ 6 : ระบบพิกัดที่ใช้บนแผนที่
  บทที่ 7 : มาตราส่วนและการย่อขยายแผนที่
  บทที่ 8 : ทิศทางตำแหน่งบนแผนท
  บทที่ 9 : ลักษณะภูมิทัศน์ทางกายภาพบนแผนที่
  บทที่10 : ลักษณะภูมิทัศน์ของมนุษย์บนแผนที่
  บทที่11 : การวัดและคำนวณพื้นที่บนแผนที่
  บทที่12 : การอ่านแผนที่ผิวพื้น
  บทที่13 : การอ่านแผนที่
  บทที่14 : การแปลความหมายจากแผนที่ภูมิประเทศ
  บทที่15 :บทนำและประวัติของภาพถ่ายทางอากาศ
  บทที่16 : กล้องถ่ายภาพทางอากาศและลักษณะ...
  บทที่17 : สเปคตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิล์มถ่ายภาพ...
  บทที่18 :เรขาคณิตภาพถ่ายทางอากาศ
  บทที่19 : การมองภาพสามมิติ
  บทที่20 : การอ่านและแปลภาพถ่ายภาพทางอากาศ...
  บทที่21 : ภาพถ่ายดาวเทียม
  บรรณานุกรม : Reference
  ภาคผนวก: Supplement