รายวิชา GE314 ภูมิอากาศวิทยา (Climatology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : Introduction
  บทที่ 1 :บรรยากาศและองค์ประกอบของอากาศ
  บทที่ 2 :รังสีจากดวงอาทิตย์
  บทที่ 3 :อุณหภูมิอากาศ
  บทที่ 4 :ความชื้นของบรรยากาศ
  บทที่ 5 : ความกดอากาศและลม
  บทที่ 6 : มวลอากาศ แนวปะทะอากาศ...
  บทที่ 7 :แผนที่อากาศ
  บทที่ 8 : การจำแนกประเภทภูมิอากาศ
  บทที่ 9 : ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศศูนย์สูตร...
  บทที่10 : ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศเขตร้อน...
  บทที่11 :ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศเขตขั้วโลก
  บทที่12 : ภูมิอากาศประเทศไทย
  บทที่13 :ภูมิอากาศพืชพรรณะรรมชาติและดิน
  บทที่14 : ภูมิอากาศกับน้ำ
  บทที่15 : ภูมิอากาศกับมนุษย์
  บทที่16 : ภูมิอากาศกับการเกษตร
  บทที่17 : ภูมิอากาศกับการคมนาคมขนส่งและการอุตสาหกรรม
  บทที่18 : ภูมิอากาศกับการท่องเที่ยว
  บทที่19 : ภูมิอากาศกับการเมือง
  บทที่20 :การผันแปรของภูมิอากาศและการดัดแปรอากาศ
  ภาคผนวก : Suplement
  บรรณานุกรม : Reference
  บทนำ : Introduction
  บทที่ 1 :บรรยากาศและองค์ประกอบของอากาศ
  บทที่ 3 :อุณหภูมิอากาศ
  บทที่ 5 : ความกดอากาศและลม
  บทที่10 : ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศเขตร้อน...
  บทที่13 :ภูมิอากาศพืชพรรณะรรมชาติและดิน
  บทที่14 : ภูมิอากาศกับน้ำ
  บทที่15 : ภูมิอากาศกับมนุษย์
  บทที่16 : ภูมิอากาศกับการเกษตร
  บทที่17 : ภูมิอากาศกับการคมนาคมขนส่งและการอุตสาหกรรม
  บทที่18 : ภูมิอากาศกับการท่องเที่ยว
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 2 :รังสีจากดวงอาทิตย์
  บทที่ 4 :ความชื้นของบรรยากาศ
  บทที่ 6 : มวลอากาศ แนวปะทะอากาศ...
  บทที่ 7 :แผนที่อากาศ
  บทที่ 8 : การจำแนกประเภทภูมิอากาศ
  บทที่ 9 : ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศศูนย์สูตร...
  บทที่11 :ภูมิอากาศที่อยู่ในอิทธิพลของมวลอากาศเขตขั้วโลก
  บทที่12 : ภูมิอากาศประเทศไทย
  บทที่19 : ภูมิอากาศกับการเมือง
  บทที่20 :การผันแปรของภูมิอากาศและการดัดแปรอากาศ
  ภาคผนวก : Suplement
  บรรณานุกรม : Reference