รายวิชา GE410(54) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climatic Change)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ระบบภูมิอากาศ
  บทที่2 บรรยากาศของโลก
  บทที่3 ภูมิอากาศในอดีต
  บทที่4 วิธีการศึกษาภูมิอากาศในอดีต
  บทที่5 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่6 การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
  บทที่7 ภูเขาไฟระเบิดกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่8 พีชพรรณธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่9 มหาสมุทรกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่10 ยุคนำแข็งกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่11 คาร์บอนไดออกไซด์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่12 ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่13 เอลนีโย(EI Nino) และ ลานีญา (La Nina)
  บทที่14 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
  บรรณษนุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ระบบภูมิอากาศ
  บทที่2 บรรยากาศของโลก
  บทที่3 ภูมิอากาศในอดีต
  บทที่4 วิธีการศึกษาภูมิอากาศในอดีต
  บทที่5 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่6 การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
  บทที่7 ภูเขาไฟระเบิดกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่8 พีชพรรณธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่9 มหาสมุทรกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่10 ยุคนำแข็งกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่11 คาร์บอนไดออกไซด์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่12 ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่13 เอลนีโย(EI Nino) และ ลานีญา (La Nina)
  บทที่14 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
  บรรณษนุกรม