รายวิชา GE230(47) การอ่านแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ (Map and Photod Reading)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ตอนที่ 1 : การอ่านแผนที่ (Map Reading)
  บทที่ 1 : ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่
  บทที่ 2 : ประวัติความเป็นมาของแผนที่
  บทที่ 3 : ภูมิหลังในการอ่านแผนที่
  บทที่ 4 : เส้นโครงแผนที่
  บทที่ 5 : องค์ประกอบประจำระวางแผนที่
  บทที่ 6 : ระบบพิกัดที่ใช้บนแผนที่
  บทที่ 7 : มาตราส่วนและการย่อขยายแผนที่
  บทที่ 8 : ทิศทางตำแหน่งบนแผนที่
  บทที่ 9 : ลักษณะภูมิทัศน์ทางกายภาพบนแผนที่
  บทที่ 10 : ลักษณะภูมิทัศน์ของมนุษย์บนแผนที่
  บทที่ 11 : การวัดและการคำนวณพื้นที่บนแผนที่
  บทที่ 12 : การอ่านพื้นที่ผิวพื้น
  บทที่ 13 : การผลิตแผนที่
  บทที่ 14 : การวัดและการคำนวณพื้นที่บนแผนที่
  ตอนที่ 2 การอ่านภาพถ่ายทางอากาศ (Photo Reading)
  บทที่ 15 : บทนำและประวัติของภาพถ่ายทางอากาศ
  บทที่ 16 : กล้องถ่ายภาพทางอากาศและลักษณะของภาพถ่ายทางอากาศ
  บทที่ 17 : สเปรคตรัมและแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ
  บทที่ 18 : เลขาคณิตภาพถ่ายทางอากาศ
  บทที่ 19 : การมองภาพสามมิติ
  บทที่ 20 : การอ่านและแปลภาพถ่ายทางอากาศ การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในสาขาวิชาต่างๆ
  บทที่ 21 : ภาพถ่ายดาวเทียม
  บรรณานุกรม :
  ภาคผนวก :
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ตอนที่ 1 : การอ่านแผนที่ (Map Reading)
  บทที่ 1 : ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่
  บทที่ 2 : ประวัติความเป็นมาของแผนที่
  บทที่ 3 : ภูมิหลังในการอ่านแผนที่
  บทที่ 4 : เส้นโครงแผนที่
  บทที่ 5 : องค์ประกอบประจำระวางแผนที่
  บทที่ 6 : ระบบพิกัดที่ใช้บนแผนที่
  บทที่ 7 : มาตราส่วนและการย่อขยายแผนที่
  บทที่ 8 : ทิศทางตำแหน่งบนแผนที่
  บทที่ 9 : ลักษณะภูมิทัศน์ทางกายภาพบนแผนที่
  บทที่ 10 : ลักษณะภูมิทัศน์ของมนุษย์บนแผนที่
  บทที่ 11 : การวัดและการคำนวณพื้นที่บนแผนที่
  บทที่ 12 : การอ่านพื้นที่ผิวพื้น
  บทที่ 13 : การผลิตแผนที่
  บทที่ 14 : การวัดและการคำนวณพื้นที่บนแผนที่
  ตอนที่ 2 การอ่านภาพถ่ายทางอากาศ (Photo Reading)
  บทที่ 15 : บทนำและประวัติของภาพถ่ายทางอากาศ
  บทที่ 16 : กล้องถ่ายภาพทางอากาศและลักษณะของภาพถ่ายทางอากาศ
  บทที่ 17 : สเปรคตรัมและแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิล์มถ่ายภาพทางอากาศ
  บทที่ 18 : เลขาคณิตภาพถ่ายทางอากาศ
  บทที่ 19 : การมองภาพสามมิติ
  บทที่ 20 : การอ่านและแปลภาพถ่ายทางอากาศ การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในสาขาวิชาต่างๆ
  บทที่ 21 : ภาพถ่ายดาวเทียม
  บรรณานุกรม :
  ภาคผนวก :