รายวิชา GE527 ภุมิศาสตร์ชนบท (Rural Geography)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :
  สารบัญ :
  บทที่ 1 :บทนำ
  บทที่ 2 :ภูมิภาพความเป็นชนบท
  บทที่ 3 :ระบบองค์การทางพื้นที่
  บทที่ 4 : การตั้งถิ่นฐานในชนบท
  บทที่ 5 :สังคมชุมชนชนบท
  บทที่ 6 :โครงสร้างเศรษฐกิจชนบท
  บทที่ 7 :พลวัตประชากรชนบท
  บทที่ 8 :การใช้ที่ดินในชนบท
  บทที่ 9 :การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการเกษตรกรรม
  บทที่10 : คุณภาพชีวิต
  บทที่11 :อุตสาหกรรมชนบท
  บทที่12 :เครื่องชี้วัดความยากจนชนบท
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม: Reference
  ปก
  คำนำ :
  สารบัญ :
  บทที่ 1 :บทนำ
  บทที่ 2 :ภูมิภาพความเป็นชนบท
  บทที่ 3 :ระบบองค์การทางพื้นที่
  บทที่ 4 : การตั้งถิ่นฐานในชนบท
  บทที่ 5 :สังคมชุมชนชนบท
  บทที่ 6 :โครงสร้างเศรษฐกิจชนบท
  บทที่ 7 :พลวัตประชากรชนบท
  บทที่ 8 :การใช้ที่ดินในชนบท
  บทที่ 9 :การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการเกษตรกรรม
  บทที่10 : คุณภาพชีวิต
  บทที่11 :อุตสาหกรรมชนบท
  บทที่12 :เครื่องชี้วัดความยากจนชนบท
  ภาคผนวก :Supplement
  บรรณานุกรม: Reference