รายวิชา GE410 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climatic Change)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ระบบภูมิอากาศ
  บทที่ 2 บรรยากาศของโลก
  บทที่ 3 ภูมิอากาศในอดีต
  บทที่ 4 วิธีการศึกษาภูมิอากาศในอดีต
  บทที่ 5 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่ 6 การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
  บทที่ 7 ภูเขาไฟระเบิดกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่ 8 พืชพรรณธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่ 9 มหาสมุทรกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่ 10 ยุคน้ำแข็งกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่ 11 คาร์บอนไดออกไซด์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่ 12 ปรากฎการณ์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่ 13 เอลนิโญ (EL NINO)และลานีญา (LA NINA)
  บทที่ 14 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ระบบภูมิอากาศ
  บทที่ 2 บรรยากาศของโลก
  บทที่ 3 ภูมิอากาศในอดีต
  บทที่ 4 วิธีการศึกษาภูมิอากาศในอดีต
  บทที่ 5 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่ 6 การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
  บทที่ 7 ภูเขาไฟระเบิดกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่ 8 พืชพรรณธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่ 9 มหาสมุทรกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่ 10 ยุคน้ำแข็งกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่ 11 คาร์บอนไดออกไซด์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่ 12 ปรากฎการณ์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  บทที่ 13 เอลนิโญ (EL NINO)และลานีญา (LA NINA)
  บทที่ 14 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
  บรรณานุกรม