รายวิชา GE416 การจัดการลุ่มน้ำ (Watershed Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ\
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 :การศึกษาลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ
  บทที่ 3 : อุตุนิยมวิทยาทั่วไป
  บทที่ 4 :ฝนและการวัดปริมาณน้ำฝน
  บทที่ 4 :ฝนและการวัดปริมาณน้าฝน(ต่อ)
  บทที่ 5 : น้ำบนผิวดินและการวัดน้ำในลำน้ำ
  บทที่ 6 : ปริมาณความชื้นและน้ำในดิน
  บทที่ 7 : การระเหยและการคายน้ำ
  บทที่ 7 :การระเหยและการคายน้ำ(ต่อ)
  บทที่ 8 :การควบคุมการพังทลายของดิน
  บทที่ 9 : การเกิดอุทกภัยและการควบคุม
  บทที่10 : การดำเนินงานในการจัดการลุ่มน้ำ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ\
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 :การศึกษาลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้ำ
  บทที่ 3 : อุตุนิยมวิทยาทั่วไป
  บทที่ 4 :ฝนและการวัดปริมาณน้ำฝน
  บทที่ 4 :ฝนและการวัดปริมาณน้าฝน(ต่อ)
  บทที่ 5 : น้ำบนผิวดินและการวัดน้ำในลำน้ำ
  บทที่ 6 : ปริมาณความชื้นและน้ำในดิน
  บทที่ 7 : การระเหยและการคายน้ำ
  บทที่ 7 :การระเหยและการคายน้ำ(ต่อ)
  บทที่ 8 :การควบคุมการพังทลายของดิน
  บทที่ 9 : การเกิดอุทกภัยและการควบคุม
  บทที่10 : การดำเนินงานในการจัดการลุ่มน้ำ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม