รหัสวิชา รายละเอียด
 
  BO216
อ่านกันเถอะ...
พืชเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic Botany)
ศึกษาพืชแต่ละชนิดที่มีความสำคัญในด้านอุตสาหกรรม ยารักษาโณคและการกสิกรรม โดยมุ่งถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา แหล่งกำเนิด และลักษณะประจำพันธุ์ของพืชแต่ละชนิด มีการศึกษานอกสถานที่
  BO216
อ่านกันเถอะ...
พืชเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Economic Botany)
ศึกษาพืชแต่ละชนิดที่มีความสำคัญในด้านอุตสาหกรรม ยารักษาโณคและการกสิกรรม โดยมุ่งถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา แหล่งกำเนิด และลักษณะประจำพันธุ์ของพืชแต่ละชนิด มีการศึกษานอกสถานที่
  BO216(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(ECONOMIC BOTANY LABORATORY)
ศึกษาเรื่อง ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ถี่งเขียว ถั่วลิสง ปสล์น้ำมัน มะพร้าว ปอแก้ว ปอกระเจา ฝ้าย กาแฟ ยางพารา อ้อย
  BO216(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(ECONOMIC BOTANY LABORATORY)
ศึกษาเรื่อง ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ถี่งเขียว ถั่วลิสง ปสล์น้ำมัน มะพร้าว ปอแก้ว ปอกระเจา ฝ้าย กาแฟ ยางพารา อ้อย
  BO217(48068)
อ่านกันเถอะ...
การสำรวจอาณาจักรพืช 3 หน่วย
(SURVEY OF PLANTS KINGDOM)
-
  BO217(48068)
อ่านกันเถอะ...
การสำรวจอาณาจักรพืช 3 หน่วย
(SURVEY OF PLANTS KINGDOM)
-
  BO217(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
การสำรวจอาณาจักรพืช 3 หน่วย
(Survey of Plants Kingdom)
-
  BO217(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
การสำรวจอาณาจักรพืช 3 หน่วย
(Survey of Plants Kingdom)
-
  BO331
อ่านกันเถอะ...
สัณฐานวิทยาของพืช 3 หน่วย
(Plant Morphology)
ศึกษาโครงสร้างและวงชีวิตของพืชหมู่ต่าง ๆ เปรียบเทียบความก้าวหน้า วิวัฒนาการและพัฒนาการของโครงสร้างนั้น ๆ มีการศึกษานอกสถานที่
  BO331
อ่านกันเถอะ...
สัณฐานวิทยาของพืช 3 หน่วย
(Plant Morphology)
ศึกษาโครงสร้างและวงชีวิตของพืชหมู่ต่าง ๆ เปรียบเทียบความก้าวหน้า วิวัฒนาการและพัฒนาการของโครงสร้างนั้น ๆ มีการศึกษานอกสถานที่
  BO331(H)(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการสันฐานของพืช - หน่วย
(Pants Morphology)
-
  BO331(H)(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการสันฐานของพืช - หน่วย
(Pants Morphology)
-
  BO332
อ่านกันเถอะ...
อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง 4 หน่วย
(Taxonomy of Vascular Plant)
ศึกษาความสัมพันธ์ในหมู่พืชที่มีท่อลำเลียง ในระดับอันดับวงศ์ และสกุล ฝึกวิธีการเก็บพรรณไม้เพื่อการศึกษาอ้างอิง และวินิจฉัยตัวอย่างพันธุ์ไม้ตามแบบพิเคราะห์ มีการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
  BO332
อ่านกันเถอะ...
อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง 4 หน่วย
(Taxonomy of Vascular Plant)
ศึกษาความสัมพันธ์ในหมู่พืชที่มีท่อลำเลียง ในระดับอันดับวงศ์ และสกุล ฝึกวิธีการเก็บพรรณไม้เพื่อการศึกษาอ้างอิง และวินิจฉัยตัวอย่างพันธุ์ไม้ตามแบบพิเคราะห์ มีการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
  BO333(48)
อ่านกันเถอะ...
การเก็บรักษาตัวย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ 3 หน่วย
(Plant Presservation in Herbarium)
-
  BO333(48)
อ่านกันเถอะ...
การเก็บรักษาตัวย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ 3 หน่วย
(Plant Presservation in Herbarium)
-
  BO333(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
การเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ - หน่วย
(PLANT PRESERVATION IN HERBARIUM LABORATORT )
-
  BO333(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
การเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ - หน่วย
(PLANT PRESERVATION IN HERBARIUM LABORATORT )
-
  BO351
อ่านกันเถอะ...
พรรณไม้น้ำ 3 หน่วย
(Aquatic Plant)
ศึกษาการจำแนกหมวดหมู่ นิเวศวิทยาและความสำคัญทางเศรษฐกิจของพันธุ์ไม้ที่เกิดในน้ำมีการผึกปฏิบัติการภาคสนาม
  BO351
อ่านกันเถอะ...
พรรณไม้น้ำ 3 หน่วย
(Aquatic Plant)
ศึกษาการจำแนกหมวดหมู่ นิเวศวิทยาและความสำคัญทางเศรษฐกิจของพันธุ์ไม้ที่เกิดในน้ำมีการผึกปฏิบัติการภาคสนาม
  BO353(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการ เชื้อราวิทยา - หน่วย
(Mycology)
-
  BO353(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการ เชื้อราวิทยา - หน่วย
(Mycology)
-
  BO354
อ่านกันเถอะ...
โรคพืช 3 หน่วย
(Plant Pathology)
ศึกษาถึงธรรมชาติของโรคพืช สาเหตุของการเป็นโรค และการควบคุมโรคพืชมีการฝึกภาคปฏิบัติภาคสนาม
  BO354
อ่านกันเถอะ...
โรคพืช 3 หน่วย
(Plant Pathology)
ศึกษาถึงธรรมชาติของโรคพืช สาเหตุของการเป็นโรค และการควบคุมโรคพืชมีการฝึกภาคปฏิบัติภาคสนาม
  BO433(48)
อ่านกันเถอะ...
กายวิภาคของพืช 3 หน่วย
(Plant Anatomy )
-
  BO433(48)
อ่านกันเถอะ...
กายวิภาคของพืช 3 หน่วย
(Plant Anatomy )
-
  BO441
อ่านกันเถอะ...
สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 4 หน่วย
(Plant Physiology)
ศึกษาหลักสรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช ประกอบด้วยขบวนกรสังเคราะห์แสง การหายใจ ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช เอ็มไซม์ และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช
  BO441
อ่านกันเถอะ...
สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 4 หน่วย
(Plant Physiology)
ศึกษาหลักสรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช ประกอบด้วยขบวนกรสังเคราะห์แสง การหายใจ ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช เอ็มไซม์ และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช
  BO441(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช - หน่วย
(Plant Physiology Laboratory)
-
  BO441(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช - หน่วย
(Plant Physiology Laboratory)
-
  BO451
อ่านกันเถอะ...
การขยายพันธุ์พืช 3 หน่วย
(Plant Propagation)
ศึกษาการขยายพันธุ์พืชวิธีต่าง ๆ โดยเน้นถึงการขยายพันธ์พืชแบบไม่อาศัยเพศซึ่งมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของต้นพืชและศึกษาถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในด้านการขยายพันธุ์พืช มีการศึกษานอกสถานที่
  BO451
อ่านกันเถอะ...
การขยายพันธุ์พืช 3 หน่วย
(Plant Propagation)
ศึกษาการขยายพันธุ์พืชวิธีต่าง ๆ โดยเน้นถึงการขยายพันธ์พืชแบบไม่อาศัยเพศซึ่งมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของต้นพืชและศึกษาถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในด้านการขยายพันธุ์พืช มีการศึกษานอกสถานที่
  BO453(50
อ่านกันเถอะ...
การผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING)
ศุกษา การสืบพันธ์ของพืช การกำเหนิดพืชมีดอก การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
  BO453(50
อ่านกันเถอะ...
การผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING)
ศุกษา การสืบพันธ์ของพืช การกำเหนิดพืชมีดอก การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
  BO453(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)
  BO453(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)