รายวิชา BO453(H) ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช (PLANT BREEDING LABORATORY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์
  บทที่ 2 : ปฏิบัติการเรื่อง พันธุศาสตร์ตามหลักเมนเดล
  บทที่ 3 : การเพาะเลี้ยงคัพภะและการกำเนิดคัพภะ
  บทที่ 4 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออวัยวะ
  บทที่ 5 : การส่งถ่ายยีนสู่พืช
  บทที่ 6 : การแยกโพรโทพลาสต์
  บทที่ 7 : ปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมดีเอ็นเอสำหรับโคลน
  บทที่ 8 : การตรวจสอบ และวิเคราะห์การถ่ายฝากยีนในพืช
  บทที่ 9 : การปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้อะโกรแบคทีเรียม
  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
  ภาคผนวก
  พืชที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์
  บทที่ 2 : ปฏิบัติการเรื่อง พันธุศาสตร์ตามหลักเมนเดล
  บทที่ 3 : การเพาะเลี้ยงคัพภะและการกำเนิดคัพภะ
  บทที่ 4 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออวัยวะ
  บทที่ 5 : การส่งถ่ายยีนสู่พืช
  บทที่ 6 : การแยกโพรโทพลาสต์
  บทที่ 7 : ปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมดีเอ็นเอสำหรับโคลน
  บทที่ 8 : การตรวจสอบ และวิเคราะห์การถ่ายฝากยีนในพืช
  บทที่ 9 : การปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้อะโกรแบคทีเรียม
  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
  ภาคผนวก
  พืชที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
  บรรณานุกรม