รายวิชา BO216(H) ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ (ECONOMIC BOTANY LABORATORY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ปฏิบัติการเรื่อง ข้าว
  บทที่ 2 : ปฏิบัติการเรื่อง ข้าวโพด
  บทที่ 3 : ปฏิบัติการเรื่อง ข้าวฟ่าง
  บทที่ 4 : ปฏิบัติการเรื่อง มันสำปะหลัง
  บทที่ 5 : ปฏิบัติการเรื่อง ถั่วเหลือง
  บทที่ 6 : ปฏิบัติการเรื่อง ถั่วเขียว
  บทที่ 7 : ปฏิบัติการเรื่อง ถั่วลิสง
  บทที่ 8 : ปฏิบัติการเรื่อง ปาล์มน้ำมัน
  บทที่ 9 : ปฏิบัติการเรื่อง มะพร้าว
  บทที่ 10 : ปฏิบัติการเรื่อง ปอแก้ว, ปอกระเจา
  บทที่ 11 : ปฏิบัติการเรื่อง ฝ้าย
  บทที่ 12 : ปฏิบัติการเรื่อง กาแฟ
  บทที่ 13 : ปฏิบัติการเรื่อง ยางพารา
  บทที่ 14 : ปฏิบัติการเรื่อง อ้อย
  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
  พืชให้แป้ง
  พืชตระกูลถั่ว
  พืชให้น้ำมัน
  พืชผลไม้
  พืชสมุนไพร
  พืชให้น้ำตาล
  พืชเส้นใย
  พืชเสพติด
  พืชให้น้ำยางและชัน
  พืชผัก
  การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ปฏิบัติการเรื่อง ข้าว
  บทที่ 2 : ปฏิบัติการเรื่อง ข้าวโพด
  บทที่ 3 : ปฏิบัติการเรื่อง ข้าวฟ่าง
  บทที่ 4 : ปฏิบัติการเรื่อง มันสำปะหลัง
  บทที่ 5 : ปฏิบัติการเรื่อง ถั่วเหลือง
  บทที่ 6 : ปฏิบัติการเรื่อง ถั่วเขียว
  บทที่ 7 : ปฏิบัติการเรื่อง ถั่วลิสง
  บทที่ 8 : ปฏิบัติการเรื่อง ปาล์มน้ำมัน
  บทที่ 9 : ปฏิบัติการเรื่อง มะพร้าว
  บทที่ 10 : ปฏิบัติการเรื่อง ปอแก้ว, ปอกระเจา
  บทที่ 11 : ปฏิบัติการเรื่อง ฝ้าย
  บทที่ 12 : ปฏิบัติการเรื่อง กาแฟ
  บทที่ 13 : ปฏิบัติการเรื่อง ยางพารา
  บทที่ 14 : ปฏิบัติการเรื่อง อ้อย
  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
  พืชให้แป้ง
  พืชตระกูลถั่ว
  พืชให้น้ำมัน
  พืชผลไม้
  พืชสมุนไพร
  พืชให้น้ำตาล
  พืชเส้นใย
  พืชเสพติด
  พืชให้น้ำยางและชัน
  พืชผัก
  การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บรรณานุกรม