รายวิชา BO333(H)(48) ปฏิบัติการเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ (plant preservation in herbarium kabiratirty)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1บทนำวิชาอนุกรมวิชาพืช
  บทที่2ก่สำรวจพรรณไม้Plants Survey
  บทที่3การเก็บตัวอย่างพืชและพิพิธภัณฑ์พืชHerbarium technigues & Herbarium
  บทที่4บทปฏิบัติการที่4ลักษณะพืชPlant characters
  บทที่5บทปฏิบัติการที่5ลำต้นStem
  บทที่6บทปฏิบัติการที่6ใบLeaves
  บทที่7บทปฏิบัติการที่7ดอกFlowers
  บทที่8บทปฏิบัติการที่8ผลและเมล็ดFruits and Seeds
  บทที่9การบรรยายลักษณะพืชPlant describtion
  บทที่10บทปฏิบัติการที่10การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืชPlant Identification
  บทที่11บทปฏิบัติการที่11การใช้คีย์และการสร้างคีย์Key,used & Construction
  ภาคผนวก
  คำศัพท์และความหมาย
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1บทนำวิชาอนุกรมวิชาพืช
  บทที่2ก่สำรวจพรรณไม้Plants Survey
  บทที่3การเก็บตัวอย่างพืชและพิพิธภัณฑ์พืชHerbarium technigues & Herbarium
  บทที่4บทปฏิบัติการที่4ลักษณะพืชPlant characters
  บทที่5บทปฏิบัติการที่5ลำต้นStem
  บทที่6บทปฏิบัติการที่6ใบLeaves
  บทที่7บทปฏิบัติการที่7ดอกFlowers
  บทที่8บทปฏิบัติการที่8ผลและเมล็ดFruits and Seeds
  บทที่9การบรรยายลักษณะพืชPlant describtion
  บทที่10บทปฏิบัติการที่10การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืชPlant Identification
  บทที่11บทปฏิบัติการที่11การใช้คีย์และการสร้างคีย์Key,used & Construction
  ภาคผนวก
  คำศัพท์และความหมาย
  บรรณานุกรม