รายวิชา BO354 โรคพืช (Plant Pathology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1: อารัมภบท(Introduction)
  บทที่ 2 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
  บทที่ 3 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งมีชีวิต
  บทที่ 3 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งมีชีวิต(ต่อ)
  บทที่ 4 : การผันแปรของเชื้อสาเหตุโรคพืช
  บทที่ 5 : การแพร่กระจายและการมีชีวิตอยู่รอดของเชื้อสาเหตุโรคพืช
  บทที่ 6 : การติดเชื้อและการเกิดโรคของพืช
  บทที่ 7 : วิธีต่อต้านการติดเชื้อโรคของพืช
  บทที่ 8 : ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม
  บทที่ 9 : ลักษณะอาการของโรคพืช
  บทที่ 10 : โรคขาดธาตุอาหารของพืช
  บทที่ 11 : โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
  บทที่ 12 : โรคพืชที่เกิดจากมายโคพลาสมา
  บทที่ 13 : โรคพืชที่เกิดจากเชื้อคล้ายริกกเกตเซีย
  บทที่ 14 : โรคพืชที่เกิดจากไวรัส
  บทที่ 15 : โรคพืชเกิดจากเชื้อรา
  บทที่ 16 : โรคพืชเกิดจากไส้เดือนฝอย
  บทที่ 17 : การควบคุมโรคพืช
  บทที่ 18 : สารเคมีที่ใช้ควบคุมโรคพืช
  บทที่ 2 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
  บทที่ 3 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งมีชีวิต
  บทที่ 3 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งมีชีวิต(ต่อ)
  บทที่ 4 : การผันแปรของเชื้อสาเหตุโรคพืช
  บทที่ 5 : การแพร่กระจายและการมีชีวิตอยู่รอดของเชื้อสาเหตุโรคพืช
  บทที่ 7 : วิธีต่อต้านการติดเชื้อโรคของพืช
  บทที่ 8 : ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม
  บทที่ 9 : ลักษณะอาการของโรคพืช
  บทที่ 11 : โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
  บทที่ 14 : โรคพืชที่เกิดจากไวรัส
  บทที่ 15 : โรคพืชเกิดจากเชื้อรา
  บทที่ 16 : โรคพืชเกิดจากไส้เดือนฝอย
  บทที่ 17 : การควบคุมโรคพืช
  บทที่ 18 : สารเคมีที่ใช้ควบคุมโรคพืช
  บทที่ 1: อารัมภบท(Introduction)
  บทที่ 6 : การติดเชื้อและการเกิดโรคของพืช
  บทที่ 10 : โรคขาดธาตุอาหารของพืช
  บทที่ 12 : โรคพืชที่เกิดจากมายโคพลาสมา
  บทที่ 13 : โรคพืชที่เกิดจากเชื้อคล้ายริกกเกตเซีย