รายวิชา BO333(48) การเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ (Plant Presservation in Herbarium)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การเก็บตัวอย่างพืชและพิพิธภัณฑ์พืช(Herbarium techniques & Herberium)
  บทที่ 2 การสำรวจพรรณไม้(Plants Survey)
  บทที่ 3 การจำแนกสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการอนุกรมวิธานพืช(Classification of life and the development of plant taxonomy)
  บทที่ 4 ขอบเขตของวิชาอนุกรมวิธานพืช
  บทที่ 5 การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืช(Plant Identification)
  บทที่ 6 ประวัติและแนวทางของอนุกรมวิธานพืช(Plant Taxonomy)
  บทที่ 7 การจัดหมวดหมู่พืช
  บทที่ 8 อาณาจักรโมเนรา(Kingdom Monera)
  บทที่ 9 : ความผิดอาญาบางประการบางประการที่เกี่ยวข้องกับ...
  บทที่ 10 เห็ด รา (Fungi)
  บทที่ 11 ไลเคน (Lichen)
  บทที่ 12 อาณาจักร เมทาไฟตา(Kingdom Metaphyta)
  บทที่13 ดิวิชั่น ไบรโอไฟตา (Division Bryophyta)
  บทที่ 14 พืชมีท่อลำเลียงไม่มีเมล็ด(Seedless Vasculr plants)
  บทที่ 15 พืชจิมโนสเปิร์ม (Gymnosperm)
  บทที่ 16 พืชแองจิโอสเปิร์ม (Angiosperm)
  บทที่ 17 พัฒนาการของพืชดอก (Evolution in the Angiosperm)
  บทที่ 18 ลักษณะพืช (Plant Characters) ราก (Root)
  บทที่ 19 ลำต้น (Stem)
  บทที่ 20 ใบ (Leaves)
  บทที่ 21 ดอก (Flowers)
  บทที่ 22 ผลและเมล็ด (Fruits and Seeds)
  บทที่ 23 การบรรยายลักษณะพืช (Plant description)
  ภาคผนวก
  คำแปลศัพท์พฤกษศาสตร์ (GLOSSARY OF BOTANECAL TERM)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การเก็บตัวอย่างพืชและพิพิธภัณฑ์พืช(Herbarium techniques & Herberium)
  บทที่ 2 การสำรวจพรรณไม้(Plants Survey)
  บทที่ 3 การจำแนกสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการอนุกรมวิธานพืช(Classification of life and the development of plant taxonomy)
  บทที่ 4 ขอบเขตของวิชาอนุกรมวิธานพืช
  บทที่ 5 การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืช(Plant Identification)
  บทที่ 6 ประวัติและแนวทางของอนุกรมวิธานพืช(Plant Taxonomy)
  บทที่ 7 การจัดหมวดหมู่พืช
  บทที่ 8 อาณาจักรโมเนรา(Kingdom Monera)
  บทที่ 9 : ความผิดอาญาบางประการบางประการที่เกี่ยวข้องกับ...
  บทที่ 10 เห็ด รา (Fungi)
  บทที่ 11 ไลเคน (Lichen)
  บทที่ 12 อาณาจักร เมทาไฟตา(Kingdom Metaphyta)
  บทที่13 ดิวิชั่น ไบรโอไฟตา (Division Bryophyta)
  บทที่ 14 พืชมีท่อลำเลียงไม่มีเมล็ด(Seedless Vasculr plants)
  บทที่ 15 พืชจิมโนสเปิร์ม (Gymnosperm)
  บทที่ 16 พืชแองจิโอสเปิร์ม (Angiosperm)
  บทที่ 17 พัฒนาการของพืชดอก (Evolution in the Angiosperm)
  บทที่ 18 ลักษณะพืช (Plant Characters) ราก (Root)
  บทที่ 19 ลำต้น (Stem)
  บทที่ 20 ใบ (Leaves)
  บทที่ 21 ดอก (Flowers)
  บทที่ 22 ผลและเมล็ด (Fruits and Seeds)
  บทที่ 23 การบรรยายลักษณะพืช (Plant description)
  ภาคผนวก
  คำแปลศัพท์พฤกษศาสตร์ (GLOSSARY OF BOTANECAL TERM)
  บรรณานุกรม