รายวิชา BO441 สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช (Plant Physiology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : WATER
  บทที่ 2 : DIFFUSION
  บทที่ 3 : OSMOSIS
  บทที่ 4 : IMBIBTION
  บทที่ 5 : ABSORPION
  บทที่ 6 : TRANSPORTOF WATER IN PLANTS
  บทที่ 7 : TRANSPIRATION
  บทที่ 8 : TRANSLOCATION
  บทที่ 9 : RESPONSE TO WATER STRESS
  PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY
  PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY(ต่อ)
  บทที่ 11 : PHOTOSYNTHESIS : LIGHT REACTION
  บทที่ 12 : REDUCTION REACTION
  บทที่ 13 : RESPIRATION
  บทที่ 13 : RESPIRATION(ต่อ)
  บทที่ 14 : PHOTORESPIRATION
  บทที่ 15 : METABOLISM
  บทที่ 1 : WATER
  บทที่ 2 : DIFFUSION
  บทที่ 3 : OSMOSIS
  บทที่ 4 : IMBIBTION
  บทที่ 5 : ABSORPION
  บทที่ 6 : TRANSPORTOF WATER IN PLANTS
  บทที่ 7 : TRANSPIRATION
  บทที่ 8 : TRANSLOCATION
  บทที่ 9 : RESPONSE TO WATER STRESS
  PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY
  PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY(ต่อ)
  บทที่ 11 : PHOTOSYNTHESIS : LIGHT REACTION
  บทที่ 12 : REDUCTION REACTION
  บทที่ 13 : RESPIRATION
  บทที่ 13 : RESPIRATION(ต่อ)
  บทที่ 14 : PHOTORESPIRATION
  บทที่ 15 : METABOLISM