รายวิชา BO451 การขยายพันธุ์พืช (Plant Propagation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความสำคัญของวิชาการขยายพันธุ์พืช
  บทที่2 : โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช
  บทที่3 : ความสำคัญของเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
  บทที่4 : วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์
  บทที่5 : หลักสำคัญในการขยายพันธุ์พืชโดยเมล็ด
  บทที่6 : เทคนิคต่างๆ ของการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด
  บทที่7 : หลักการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ
  บทที่8 : ักษณะทางเนื้อเยื่อและลักษณะทางสรีระซึ่งเป็นพื้นฐาน.....
  บทที่9 : เทคนิคของการขยายพันธุ์โดยวิธีตัดชำ
  บทที่10 : การตอนกิ่ง
  บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา
  บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา(ต่อ)
  บทที่12 : การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ระบบปราศจากเชื้อ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความสำคัญของวิชาการขยายพันธุ์พืช
  บทที่2 : โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช
  บทที่3 : ความสำคัญของเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
  บทที่4 : วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์
  บทที่5 : หลักสำคัญในการขยายพันธุ์พืชโดยเมล็ด
  บทที่6 : เทคนิคต่างๆ ของการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด
  บทที่7 : หลักการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ
  บทที่8 : ักษณะทางเนื้อเยื่อและลักษณะทางสรีระซึ่งเป็นพื้นฐาน.....
  บทที่9 : เทคนิคของการขยายพันธุ์โดยวิธีตัดชำ
  บทที่10 : การตอนกิ่ง
  บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา
  บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา(ต่อ)
  บทที่12 : การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ระบบปราศจากเชื้อ
  บรรณานุกรม : Reference