รายวิชา BO453(50 การผสมพันธุ์พืช (PLANT BREEDING)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช
  บทที่2 เซลล์และการแย่งเซลล์
  บทที่3 พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
  บทที่4 ส่วนต่าง ๆของพืช
  บทที่5 วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์พืช
  บทที่6 การกำเนิดของพืชมีดอก
  บทที่7 การอนุกษ์และใช้ประโยชน์จากพืช
  บทที่8 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
  บทที่9 การผสมกลับ การกลายพันธุ์ของพืช
  บทที่10 เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช
  บทที่11 การส่งถ่ายยืนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธ์พืช
  บทที่12 การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธ์ใหม่
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช
  บทที่2 เซลล์และการแย่งเซลล์
  บทที่3 พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
  บทที่4 ส่วนต่าง ๆของพืช
  บทที่5 วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์พืช
  บทที่6 การกำเนิดของพืชมีดอก
  บทที่7 การอนุกษ์และใช้ประโยชน์จากพืช
  บทที่8 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
  บทที่9 การผสมกลับ การกลายพันธุ์ของพืช
  บทที่10 เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช
  บทที่11 การส่งถ่ายยืนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธ์พืช
  บทที่12 การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธ์ใหม่
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม