รหัสวิชา รายละเอียด
 
  AV225(S)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการถ่ายภาพ 3 หน่วย
(Technique of Photography)
ความรู้เบื้อต้นในการถ่ายภาพ การใช้กล้องพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ การถ่ายภาพแบบต่างๆรวมทั้งการล้างฟิล์ม และการอัดขยายภาพ
  AV225(S)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการถ่ายภาพ 3 หน่วย
(Technique of Photography)
ความรู้เบื้อต้นในการถ่ายภาพ การใช้กล้องพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ การถ่ายภาพแบบต่างๆรวมทั้งการล้างฟิล์ม และการอัดขยายภาพ
  AV303
อ่านกันเถอะ...
โสตทัศนศึกษา 3 หน่วย
(AV Education)
ความรู้ทั่วไปทางทฤษฎีและปฏิบัติ คุณค่าและวิธีใช้โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนประเภทต่าง ๆ ทั้งวัสดุกราฟิค เครื่องฉาย เครื่องเสียง ตลอดจนวิธีผลิตอุปกรณ์การสอนราคาถูก
  AV303
อ่านกันเถอะ...
โสตทัศนศึกษา 3 หน่วย
(AV Education)
ความรู้ทั่วไปทางทฤษฎีและปฏิบัติ คุณค่าและวิธีใช้โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนประเภทต่าง ๆ ทั้งวัสดุกราฟิค เครื่องฉาย เครื่องเสียง ตลอดจนวิธีผลิตอุปกรณ์การสอนราคาถูก
  AV313
อ่านกันเถอะ...
การผลิตวัสดุกราฟิค 3 หน่วย
(Graphic Material Production)
หลักการเลือกและการผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนเบื้องต้น วิธีการประดิษฐ์อักษร การเลือกสี การขยายภาพ การผลิตแผนภูมิ แผนสถิติ แผนที่ ฯลฯ โดยเน้นถึงหลักในการผลิตวัสดุราคาถูก พร้อมทั้งการนำเอาวัสดุ การสอนสำเร็จรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาใช้
  AV313
อ่านกันเถอะ...
การผลิตวัสดุกราฟิค 3 หน่วย
(Graphic Material Production)
หลักการเลือกและการผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนเบื้องต้น วิธีการประดิษฐ์อักษร การเลือกสี การขยายภาพ การผลิตแผนภูมิ แผนสถิติ แผนที่ ฯลฯ โดยเน้นถึงหลักในการผลิตวัสดุราคาถูก พร้อมทั้งการนำเอาวัสดุ การสอนสำเร็จรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาใช้
  AV328
อ่านกันเถอะ...
การผลลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกา 3 หน่วย
(Photography Production for Education)
การผลิตทัศนวัสดุโดยการถ่ายภาพ ได้แก่ ภาพชุด ชุดสไลด์ ชุดฟิล์มสตริป เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการสอนในห้เองเรียน
  AV328
อ่านกันเถอะ...
การผลลิตภาพถ่ายเพื่อการศึกา 3 หน่วย
(Photography Production for Education)
การผลิตทัศนวัสดุโดยการถ่ายภาพ ได้แก่ ภาพชุด ชุดสไลด์ ชุดฟิล์มสตริป เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการสอนในห้เองเรียน
  AV331
อ่านกันเถอะ...
การถ่ายภาพเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Cinematography)
พัฒนาการและชนิดของภาพยนตร์ หลักการถ่ายภาพยนตร์ บทภาพยนตร์โดยทั่วไปบทบาทของการใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน หลักการเลือกและประเมินค่าของภาพยนตร์
  AV331
อ่านกันเถอะ...
การถ่ายภาพเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Cinematography)
พัฒนาการและชนิดของภาพยนตร์ หลักการถ่ายภาพยนตร์ บทภาพยนตร์โดยทั่วไปบทบาทของการใช้ภาพยนตร์ในห้องเรียน หลักการเลือกและประเมินค่าของภาพยนตร์
  AV333
อ่านกันเถอะ...
การผลิตภาพยนตร์ 8 มม. 3 หน่วย
(The 8 mm. Film Production)
การถ่ายภาพยนตร์ 8 มม. ภาพยนตร์ 8 มม. ซุปเปอร์ การถ่ายทำฟิล์ม 8 มม. เสียงและการทำฟิล์มรูป
  AV333
อ่านกันเถอะ...
การผลิตภาพยนตร์ 8 มม. 3 หน่วย
(The 8 mm. Film Production)
การถ่ายภาพยนตร์ 8 มม. ภาพยนตร์ 8 มม. ซุปเปอร์ การถ่ายทำฟิล์ม 8 มม. เสียงและการทำฟิล์มรูป
  AV344
อ่านกันเถอะ...
โสตวัสดุเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Audio Materials)
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง เช่น แผ่นเสียง เทป วิทยุ ฯลฯ เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบบทเรียน หลักวิธีการผลิตรายการ ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับบันทึกเสียง ห้องปฏิบัติการวิทยุ และห้องปฏิบัติการทางภาษา
  AV344
อ่านกันเถอะ...
โสตวัสดุเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Audio Materials)
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง เช่น แผ่นเสียง เทป วิทยุ ฯลฯ เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบบทเรียน หลักวิธีการผลิตรายการ ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับบันทึกเสียง ห้องปฏิบัติการวิทยุ และห้องปฏิบัติการทางภาษา
  AV353(S)
อ่านกันเถอะ...
การใช้สื่อการสอน 3 หน่วย
(Utilization of Instructional Media)
หลักการเลือกและการใช้วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอนโดยเน้นถึงทักษะการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียงและเครื่องฉายต่าง ๆ
  AV353(S)
อ่านกันเถอะ...
การใช้สื่อการสอน 3 หน่วย
(Utilization of Instructional Media)
หลักการเลือกและการใช้วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอนโดยเน้นถึงทักษะการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียงและเครื่องฉายต่าง ๆ
  AV365
อ่านกันเถอะ...
สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา 3 หน่วย
(Mass Communication and public Relation in Education)
ทฤษฎีการสื่อความหมาย หลักการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
  AV365
อ่านกันเถอะ...
สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา 3 หน่วย
(Mass Communication and public Relation in Education)
ทฤษฎีการสื่อความหมาย หลักการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
  AV373
อ่านกันเถอะ...
วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา 3 หน่วย
(Radio and Television in Education)
วิวัฒนาการวิทยุและโทรทัศน์ บทบาทของวิทยุและโทรทัศน์ทางด้านการศึกษาคุณค่าหลักการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา รวมทั้งหลักการใช้วิทยุและโทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน
  AV373
อ่านกันเถอะ...
วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา 3 หน่วย
(Radio and Television in Education)
วิวัฒนาการวิทยุและโทรทัศน์ บทบาทของวิทยุและโทรทัศน์ทางด้านการศึกษาคุณค่าหลักการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา รวมทั้งหลักการใช้วิทยุและโทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน
  AV406
อ่านกันเถอะ...
การผลิตรายการวิทยุ 3 หน่วย
(Radio Program Production)
ศึกษาด้านการผลิตและเขียนบทสำหรับรายการต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง เช่น รายการละครทางวิทยุ รายการโฆษณา การจัดรายการแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับเวลาและผู้ฟังรายการด้วย โดยเน้นหนักทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
  AV406
อ่านกันเถอะ...
การผลิตรายการวิทยุ 3 หน่วย
(Radio Program Production)
ศึกษาด้านการผลิตและเขียนบทสำหรับรายการต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง เช่น รายการละครทางวิทยุ รายการโฆษณา การจัดรายการแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับเวลาและผู้ฟังรายการด้วย โดยเน้นหนักทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม
  AV406(S)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง - หน่วย
(Technique of Radio Program Production)
-
  AV406(S)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง - หน่วย
(Technique of Radio Program Production)
-
  AV407
อ่านกันเถอะ...
การผลิตรายการโทรทัศน์ - หน่วย
(Television Program Production)
-
  AV407
อ่านกันเถอะ...
การผลิตรายการโทรทัศน์ - หน่วย
(Television Program Production)
-
  AV413
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น 3 หน่วย
(Studio Design)
ความรู้และการออกแบบสติวดิโอต่าง ๆ ได้แก่ ห้องบันทึกเสียง ห้องบันทึกเทป วิทยุ โทรทัศน์ ห้องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องส่งวิทยุโทรทัศน์ สติวดิโอสำหรับภาพยนตร์
  AV413
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น 3 หน่วย
(Studio Design)
ความรู้และการออกแบบสติวดิโอต่าง ๆ ได้แก่ ห้องบันทึกเสียง ห้องบันทึกเทป วิทยุ โทรทัศน์ ห้องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องส่งวิทยุโทรทัศน์ สติวดิโอสำหรับภาพยนตร์
  AV413(H)
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Studio Design)
-
  AV413(H)
อ่านกันเถอะ...
การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Studio Design)
-
  AV463
อ่านกันเถอะ...
เครื่องสอนและบทเรียนแบบโปรแกรม 3 หน่วย
(Teaching Machine and Programmed Instruction)
วิวัฒนาการของเครื่องสอนและบทเรียนแบบโปรแกรม ชนิดของโปรแกรม ชนิดของโปรแกรม ลำดับขั้นในการสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม ตลอดจนวิธีการใช้โปรแกรมในการสอน
  AV463
อ่านกันเถอะ...
เครื่องสอนและบทเรียนแบบโปรแกรม 3 หน่วย
(Teaching Machine and Programmed Instruction)
วิวัฒนาการของเครื่องสอนและบทเรียนแบบโปรแกรม ชนิดของโปรแกรม ชนิดของโปรแกรม ลำดับขั้นในการสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม ตลอดจนวิธีการใช้โปรแกรมในการสอน
  AV464
อ่านกันเถอะ...
การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Production and Application of Media in Public Relation)
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการนำเอาสื่อเข้ามาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และสามารถผลิตสื่อบางประเภท เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  AV464
อ่านกันเถอะ...
การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Production and Application of Media in Public Relation)
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการนำเอาสื่อเข้ามาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และสามารถผลิตสื่อบางประเภท เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  AV494
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาทางโสตทัศนศึกษา 3 หน่วย
(Seminar in AV Education)
ศึกษาทฤษฎ๊และวิเคราะห์นวกรรมทางการศึกษาเกี่ยวกับบริหาร การผลิต การใช้และการให้บริการทางโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน สถาบันต่าง ๆ และจากเอกสารสิ่งพิมพ์
  AV494
อ่านกันเถอะ...
สัมมนาทางโสตทัศนศึกษา 3 หน่วย
(Seminar in AV Education)
ศึกษาทฤษฎ๊และวิเคราะห์นวกรรมทางการศึกษาเกี่ยวกับบริหาร การผลิต การใช้และการให้บริการทางโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน สถาบันต่าง ๆ และจากเอกสารสิ่งพิมพ์
  AV494(S)
อ่านกันเถอะ...
ศิลปะการพูด 3 หน่วย
(Arts of Speech)
  AV494(S)
อ่านกันเถอะ...
ศิลปะการพูด 3 หน่วย
(Arts of Speech)