รายวิชา AV313 การผลิตวัสดุกราฟิค (Graphic Material Production)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานกราฟิค
  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานกราฟิค
  ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานกราฟิค
  การออกแบบวัสดุกราฟิค
  ภาพในวัสดุกราฟิค
  การใช้สีในการผลิตวัสดุกราฟิค
  การประดิษฐ์ตัวอักษรสำหรับวัสดุกราฟิค
  ความรู้เกี่ยวกับการผนึกภาพ
  ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาภาพและการนำภาพออกแสดง
  ความรู้เกี่ยวกับการเคลือบผิวหน้าวัสดุ
  งานพิมพ์และงานทำสำเนา
  หลักการใช้และการเตรียมบัตรคำ
  หลักการใช้และเตรียมรูปภาพ
  หลักการใช้และการเตรียมภาพโปร่งใส
  หลักการใช้และการเตรียมแผนภูมิและแผนสถิติ
  หลักการใช้และการเตรียมวัสดุตั้งแสดง
  หลักการใช้และการเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานกราฟิค
  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานกราฟิค
  ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานกราฟิค
  การออกแบบวัสดุกราฟิค
  ภาพในวัสดุกราฟิค
  การใช้สีในการผลิตวัสดุกราฟิค
  การประดิษฐ์ตัวอักษรสำหรับวัสดุกราฟิค
  ความรู้เกี่ยวกับการผนึกภาพ
  ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาภาพและการนำภาพออกแสดง
  ความรู้เกี่ยวกับการเคลือบผิวหน้าวัสดุ
  งานพิมพ์และงานทำสำเนา
  หลักการใช้และการเตรียมบัตรคำ
  หลักการใช้และเตรียมรูปภาพ
  หลักการใช้และการเตรียมภาพโปร่งใส
  หลักการใช้และการเตรียมแผนภูมิและแผนสถิติ
  หลักการใช้และการเตรียมวัสดุตั้งแสดง
  หลักการใช้และการเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์