รายวิชา AV333 การผลิตภาพยนตร์ 8 มม. (The 8 mm. Film Production)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ภาพยนตร์
  บทที่ 2 : กระบวนการผลิตภาพยนตร์
  บทที่ 3 : บุคลากรที่สำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์
  บทที่ 4 : กล้องถ่ายภาพยนตร์
  บทที่ 5 : ฟิล์มภาพยนตร์
  บทที่ 6 : แสงในการถ่ายภาพยนตร์
  บทที่ 7 : การประกอบภาพ
  บทที่ 8 : เทคนิคพิเศษในการถ่ายทำภาพยนตร์
  บทที่ 9 : การตัดต่อและลำดับภาพ
  บทที่ 10: การบันทึกเสียงลงฟิล์ม
  บทที่ 11: เครื่องฉายภาพยนตร์ฟิล์มกลัก
  บทที่ 12: การดูแลและการระวังรักษากล้องถ่ายภาพยนตร์
  บรรณานุกรม : reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ภาพยนตร์
  บทที่ 2 : กระบวนการผลิตภาพยนตร์
  บทที่ 3 : บุคลากรที่สำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์
  บทที่ 4 : กล้องถ่ายภาพยนตร์
  บทที่ 5 : ฟิล์มภาพยนตร์
  บทที่ 6 : แสงในการถ่ายภาพยนตร์
  บทที่ 7 : การประกอบภาพ
  บทที่ 8 : เทคนิคพิเศษในการถ่ายทำภาพยนตร์
  บทที่ 9 : การตัดต่อและลำดับภาพ
  บทที่ 10: การบันทึกเสียงลงฟิล์ม
  บทที่ 11: เครื่องฉายภาพยนตร์ฟิล์มกลัก
  บทที่ 12: การดูแลและการระวังรักษากล้องถ่ายภาพยนตร์
  บรรณานุกรม : reference