รายวิชา AV365 สื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา (Mass Communication and public Relation in Education)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกัการสื่อสารมวลชน
  บทที่ 2 : ประวัติและความเป็นมาของการสื่อสารมวลชน
  บทที่ 3 : การสื่อสารและการสื่อสารมวลชน
  บทที่ 4 : บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน
  บทที่ 5 : วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
  บทที่ 6 : โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  บทที่ 7 : ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
  บทที่ 8 : สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
  บทที่ 9 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
  บทที่10 : ประวัติและความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
  บทที่11 : การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
  บทที่12 : การประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจ
  บทที่13 : ประชาคมสัมพันธ์
  บทที่14 : การใช้เครื่องมือสื่อสารกับสื่อมวลชน
  บทที่15 : การสำรวจประชามติ
  บทที่16 : การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  ภาคผนวก :Supplement
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกัการสื่อสารมวลชน
  บทที่ 2 : ประวัติและความเป็นมาของการสื่อสารมวลชน
  บทที่ 3 : การสื่อสารและการสื่อสารมวลชน
  บทที่ 4 : บทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชน
  บทที่ 5 : วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
  บทที่ 6 : โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  บทที่ 7 : ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
  บทที่ 8 : สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
  บทที่ 9 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
  บทที่10 : ประวัติและความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
  บทที่11 : การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
  บทที่12 : การประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจ
  บทที่13 : ประชาคมสัมพันธ์
  บทที่14 : การใช้เครื่องมือสื่อสารกับสื่อมวลชน
  บทที่15 : การสำรวจประชามติ
  บทที่16 : การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
  ภาคผนวก :Supplement