รายวิชา AV463 เครื่องสอนและบทเรียนแบบโปรแกรม (Teaching Machine and Programmed Instruction)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทเรียนแบบโปรแกรม
  บทที่ 2 : ลักษณะประเภทและประโยขน์ของบทเรียนแบบโประแกรม
  บทที่ 3 : ชนิดของบทเรียนแบบโปรแกรม
  บทที่ 4 : เครื่องสอนชนิดและประโยชน์ของเครื่องสอน
  บทที่ 5 : ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการทำบทเรียนแบบโปรแกรม
  บทที่ 6 : หลักการเขียนบทเรียนโปรแกรม
  บทที่ 7 : เทคนิครูปแบบและแผนผังรูปแบบโปรแกรม
  บทที่ 8 : ความมุ่งหมายของการศึกษากับบทเรียนแบบโปรแกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทเรียนแบบโปรแกรม
  บทที่ 2 : ลักษณะประเภทและประโยขน์ของบทเรียนแบบโประแกรม
  บทที่ 3 : ชนิดของบทเรียนแบบโปรแกรม
  บทที่ 4 : เครื่องสอนชนิดและประโยชน์ของเครื่องสอน
  บทที่ 5 : ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการทำบทเรียนแบบโปรแกรม
  บทที่ 6 : หลักการเขียนบทเรียนโปรแกรม
  บทที่ 7 : เทคนิครูปแบบและแผนผังรูปแบบโปรแกรม
  บทที่ 8 : ความมุ่งหมายของการศึกษากับบทเรียนแบบโปรแกรม