รายวิชา AV413 การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น (Studio Design)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : คุณสมบัติของเสียง
  บทที่ 2 : พฤติกรรมของเสียง
  บทที่ 3 : การดูดซับเสีง
  บทที่ 4 : ชนิดของเสียง
  บทที่ 5 : การออกแบบห้องเพื่อลักษณะอุโฆษที่ดี
  บทที่ 6 : การรวมเสียงก้องและการสะท้อน
  บทที่ 7 : แนวทางในการออกแบบสตูดิโอ
  บทที่ 8 : หลักการออกแบบสตูดิโอ
  บทที่ 9 : ห้องสตูดิโอโทรทัศน์
  บทที่ 10: การผลิตรายการ
  บทที่ 11: ไมโครโฟน
  บทที่ 12: ไมโครโฟนกับเสียงของมนุษย์
  บทที่ 13: ลำโพง
  บทที่ 14: สตูดิโอบันทึกเสียง
  บทที่ 15: คุณสมบัติเฉพาะทางอุโฆษที่มีผลต่อการออกแบบลักษณะอาคาร
  บทที่ 16: การสร้างเสียงประกอบพิเศษ
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : คุณสมบัติของเสียง
  บทที่ 2 : พฤติกรรมของเสียง
  บทที่ 3 : การดูดซับเสีง
  บทที่ 4 : ชนิดของเสียง
  บทที่ 5 : การออกแบบห้องเพื่อลักษณะอุโฆษที่ดี
  บทที่ 6 : การรวมเสียงก้องและการสะท้อน
  บทที่ 7 : แนวทางในการออกแบบสตูดิโอ
  บทที่ 8 : หลักการออกแบบสตูดิโอ
  บทที่ 9 : ห้องสตูดิโอโทรทัศน์
  บทที่ 10: การผลิตรายการ
  บทที่ 11: ไมโครโฟน
  บทที่ 12: ไมโครโฟนกับเสียงของมนุษย์
  บทที่ 13: ลำโพง
  บทที่ 14: สตูดิโอบันทึกเสียง
  บทที่ 15: คุณสมบัติเฉพาะทางอุโฆษที่มีผลต่อการออกแบบลักษณะอาคาร
  บทที่ 16: การสร้างเสียงประกอบพิเศษ
  บรรณานุกรม :Reference